Насловна  |  Актуелно  |  Истраживање УНС-а о убијеним и отетим новинарима на Косову  |  Нема истраге о убиству новинара Африма Малићија
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Истраживање УНС-а о убијеним и отетим новинарима на Косову

14. 03. 2018.

Аутор: Јелена Л. Петковић Извор: УНС

Нема истраге о убиству новинара Африма Малићија

Почетком прошле године, мисија ОЕБС-а у Бечу је на листу убијених новинара додала име Африма Малићија (Afrim Maliqi), новинара листа "Бујку". Убијен је 2. децембра 1998. године у Приштини, у насељу Сунчев брег, а према подацима Удружења новинара Србије (УНС), истрага о овом злочину не води се ни пред надлежним органима у Београду, нити у Приштини.

За Досије УНС-а, његова ћерка Греса Малићи испричала је да је њен отац убијен заједно са најбољим пријатељима Хизри Талом (Hyzri Talla), једним од команданата ОВК у оперативној зони Лап, и студентом Иљир Дурмишијем (Ilir Durmishi).

У наставку је овај текст преведен на албански и енглески језик.

Please find below albanian and english translation of this article.                   

Në vijim, këtë tekst mund ta lexoni në gjuhën shqipe dhe angleze.

 - Сведоци, Албанци који су могли да виде шта се догодило кроз прозоре станова, чули су да су људи који су пуцали на њих говорили српски језик. Видели су и рањену девојку, али она никада није хтела да сведочи. Колико знамо, српска полиција је дошла брзо, пар минута након што су убијени. Такође, српски тужилац је заједно са полицијом изашао на место злочина. Не знамо шта се тачно десило, јер не знамо ништа засигурно – испричила је за УНС-ов Досије Греса Малићи.


Како је додала, њена породица од полиције није добила никакве информације.

- До наредног дана нису нам дозволили ни да преузмемо тело мога оца. Чланови моје породице нису разговарали са припадницима српске полиције о овом случају јер им то није ни тражено. У болничком извештају је наведено да су њих тројица убијена из пушке, али се не спомиње са колико метака. С друге стране, српска полиција је рекла једном од чланова моје породице да је мој отац убијен са више од 30 метака. За сада нема истраге о случају убиства мог оца и његових пријатеља. Можда јер је то било ратно време, а већина случајева убијених у рату остају углавном неистражена – казала је она.

У Косовској књизи памћења београдског Фонда за хуманитарно право, наведено је да је Африм Малићи убијен као припадник оружаних формација. Према евиденцији ОВК, Малићи је био припадник 152 бригаде. Ипак, друге информације указују да је убијен као цивил.

- Да би нагласила некажњивост за убиства новинара, Канцеларија високог представника за слободу медија сачинила је списак медијских радника који су убијени у региону ОЕБС-а у последњих 25 година. Господин Африм Малићи је био новинар у новинама Бујку, убијен је у Приштини 1998. Било је заиста тешко одредити да ли је особа убијена као новинар, цивил или члан оружаних снага. За нас је најважније да је он био медијски професионалац, док је на локалним властима да приведу правди све и транспарентно истраже све околности у вези са тим убиствима - одговорила је УНС-у мисија ОЕБС-а у Бечу.

Африм Малићи рођен је 1. децембра 1965. године. Дипломирао је и започео магистратуру на Факултету албанског језика на Универзитету у Приштини. Један је од оснивача Културног центра у Подујеву 1990. Од 1992. радио је као наставник у Основној школи у Подујеву, а две године касније почео је новинарску каријеру у листу "Рилиндја". Наставио је у листу “Бујку”. Извештавао је о култури и образовању, а од 1995. о политици.

- Први такав текст је објавио је 15. фебруара 1995. године у “Бујку”, а говори о Албанцима запосленим у српској админстрацији, односно да су дискриминисани и пљачкани. Писао је о масакрима, убиствима, спаљиваним селима – каже његова ћерка.

Африм Малићи, Хизри Тала и Илир Дурмиши на Косову су проглашени народним мученицима и три улице носе њихова имена. Такође, 2013, бивша косовска председница Атифете Јахјага, Малићију је доделила Орден слободе, а на културним сусретима “Кадри Кадрију” награда за најбољу поезију носи Малићијево име.

Текстове УНС-а о убијеним и несталим новинарима на Косову и Метохији погледајте ОВДЕ.

* Преузимање делова или целокупног текста је дозвољено уз обавезно навођење извора

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuk ka hetim për vrasjen e gazetarit Afrim Maliqit 

Në fillim të vitit të kaluar, Misioni i OSBE-së në Vjenë, në listën e gazetarëve të vrarë e ka shtuar edhe emrin e Afrim Maliqit, gazetarit të gazetës “Bujku”. 

U vra më 2 dhjetor të vitit 1998 në Prishtinë, në lagjen Bregu i diellit, e sipas të dhënave të Asociacionit të Gazetarëve të Serbisë (UNS) hetimi për këtë krim nuk zhvillohet, as para autoriteteve kompetent, si në Beograd, ashtu edhe në Prishtinë. 

Për Dosjen e UNS-it, vajza e tij, Gresa Maliqi tregoi se babai i saj u vra së bashku me miqtë më të afërt, Hizri Tallën, një nga komandantët e UÇK-së në zonën operative Llap, dhe studentin Ilir Durmishin. 

 Dëshmitarët, shqiptarët të cilit mund ta shihnin çfarë ka ndodhur nga dritaret e apartamenteve, dëgjuan se njerëzit që kanë shtënë ndaj tyre, flisnin serbisht. Panë edhe një vajzë të plagosur, por ajo kurrë nuk deshi të dëshmojë. Sa dimë, policia serbe erdhi shpejtë, disa minuta pasi që u vranë. Gjithashtu, prokurori serb, së bashku me policinë doli në vendin e ngjarjes. Nuk dimë së çfarë ndodhi saktë, sepse asgjë nuk dimë sigurt- tregoi për Dosjen e UNS-it Gresa Maliqi. 

Siç shoti, familja e saj nga policia nuk mori kurrfarë informatash. 

- Deri të nesërmen nuk na lejuan as ta marrim trupin e babait tim. Anëtarët a familjes sime nuk kanë biseduar më pjesëtarët e policisë serbe për këtë rast, sepse kjo gjë nuk u kërkua nga ta. Në raportin e spitalit u cek se ata tre u vranë nga pushka, por nuk përmendet me sa plumba. Nga ana e tjetër, policia serbe i tha njërit prej anëtarëve të familjes sime se babai im u vra me më shumë se 30 plumba. Tani për tani nuk ka hetim në rastin e vrasjes së babait tim dhe miqve të tij. Ndoshta për shkak se ajo ishte kohë lufte dhe shumica e rasteve të të vrarëve mbesin te pahetuara – tha ajo. 

Në Libër Kujtimin e Kosovës të Fondit për të Drejtën Humanitare beogradas ceket se Afrim Maliqi u vra si pjesëtar i formacioneve të armatosura. Sipas evidencës së UÇK-së, Maliqi ishte pjesëtar i Brigadës 152. Megjithatë, informatat e tjera tregojnë se ai u vra si civil. 

 Për ta theksuar mos dënimin për vrasjet e gazetarëve, Zyra e përfaqësuesit të posaçëm për liri të mediave e hartoi në listë të punëtorëve medial që u vranë në rajonin e OSBE-së gjatë 25 viteve të fundit.  Zotëri Afrimi Maliqi ishte gazetar në gazetën Bujku, u vra në Prishtinë në vitin 1998. Në të vërtetë ishte shumë vështirë të caktohet nëse personi u vra si gazetar, civil apo pjesëtar i forcave të armatosura. Për neve më e rëndësishmja është që ai ka qenë profesionist medial, e përgjegjësia e autoriteteve lokale është që ti sjellin para drejtësisë të gjithë dhe që në mënyrë transparente t’i hetojnë të gjitha rrethanat lidhur me këto vrasje – iu përgjigj UNS-it Misioni i OSBE-së në Vjenë 

Afrim Maliqi lindi më 1 dhjetor të vitit 1965. Diplomoi dhe e filloi magjistraturën në Fakultetin e Gjuhës Shqipe në Prishtinë. Ishte një ndër themeluesit e Qendrës Kulturore në Podujevë në vitin 1990. Nga vitit 1992 ka punuar si mësues në Shkollën Fillore në Podujevë, e dy vite më pas e filloi karrierën e gazetarit në gazetën “Rilindja”. Vazhdoi të punojë në gazetën “Bujku”. Raportoi për kulturë dhe arsim, e nga viti 1995 edhe për politikë. 

- Tekstin e parë të tillë e botoi më 15 shkurt të vitit 1995 në gazetën “Bujku”, e bëhet fjalë për shqiptarët të punësuar në administratën serbe, përkatësisht që ata ishin të diskriminuar dhe të grabitur. Ka shkruar për masakra, vrasje dhe fshatra të vura në flakë – thotë vajza e tij. 

Afrim Maliqi, Hizri Talla dhe Ilir Durmishi në Kosovë u shpallën për martir kombëtarë dhe tri rruge i mbajnë emrat e tyre. Gjithashtu në vitin 2013, ish presidentja kosovare, Atifete Jahjaga, e dekoroi Maliqin me Urdhrin e Lirisë, e në takimet kulturore “Kadri Kadriu” çmimi për poezi më të mirë e mban emrin e Maliqit. 

* Marrja e pjesëve të tekstit ose tekstit në tërësi është e lejuar vetëm duke e cekur edhe burimin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No investigation into the murder of journalist Afrim Maliqi

Earlier last year, the OSCE mission in Vienna added the name of Afrim Maliqi, journalist of the newspaper "Bujku" to the list of murdered journalists. He was killed on December 2nd, 1998, in Prishtina, in the Sunny Hill neighborhood, and according to the Journalists' Association of Serbia (UNS), an investigation into this crime is not conducted either by the authorities in Belgrade nor in Prishtina.

For the UNS Dossier, his daughter, Gresë Maliqi, said (earlier) that her father was killed together with his best friends, Hyzri Talla, one of the KLA commanders in the operational zone Llap, and student Ilir Durmishi.

- Witnesses, Albanians who could see what happened through apartment windows, heard that people who were shooting at them spoke Serbian. They saw a wounded girl, but she never wanted to testify. As far as we know, the Serbian police came quickly, a few minutes after they were killed. Also, the Serbian prosecutor, together with the police, went to the crime scene. We do not know what exactly happened, because we do not know anything for sure, says for the UNS Dossier Gresë Maliqi.

As she added, her family did not get any information from the police.

- Until the next day, they did not allow us to take over my father's body. My family members did not speak to members of the Serbian police about this case because it was not requested. The hospital report stated that three of them were killed from a rifle but does not mention with how many bullets. On the other hand, the Serbian police told one of my family members that my father was killed with more than 30 bullets. For now, there is no investigation into my father's and his friends case. Perhaps, because it was war time, and most of the casualties in the war remain largely unexplored – she stated.

The Kosovo Memory book published by the Humanitarian Law Center states that Afrim Maliqi was killed as a member of armed formations. According to the KLA records, Maliqi was a member of the 152 Brigade. However, other information indicates that he was killed as a civilian.

- In order to emphasize the impunity for the killings of journalists, the Office of the High Representative for Freedom of the Media has created a list of media workers who have been killed in the OSCE region in the last 25 years. Mr. Afrim Maliqi was a journalist in the newspaper Bujku, killed in Prishtina in 1998. It was indeed very hard  to determine whether a person was killed as a journalist, civilian or a member of the armed forces. For us, the most important thing is that he was a media professional, while it is on the local authorities to bring justice to all those responsible and transparently investigate all the circumstances surrounding those killings - OSCE mission in Vienna responded to UNS.

Afrim Maliqi was born on December 1, 1965. He graduated and began his MA in Albanian language at the University of Pristina. He was one of the founders of the Cultural Center in Podujevo in 1990. Since 1992, he worked as a teacher at Podujevo Elementary School, and two years later began his journalistic career in the newspaper "Rilindja," which he continued in "Bujku" newspapers. He initially reported on culture and education, and since 1995, on politics.

- The first such text was published on February 15, 1995 in "Bujku", and speaks about Albanians employed in the Serbian administration, that is, that they were discriminated and plundered. He wrote about the massacres, murders, burnt villages - says his daughter.

Afrim Maliqi, Hizri Talla and Ilir Durmishi in Kosovo have been proclaimed national martyrs, and three streets bear their names. Also, in 2013, former Kosovo President Atifete Jahjaga awarded Maliqi the Order of Freedom, and in the cultural events "Kadri Kadriu," the award for best poetry is named after Maliqi.

* Reprinting, republishing or usage parts or the entire article is permitted with mandatory source guidance

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси