Конкурс за годишње награде УНС-а
Конкурс за годишње награде УНС-а
Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс Општине Уб за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

13. 11. 2017.

Конкурс Општине Уб за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Слубени гласник РС'', број 83/2014 и 58/2015), и Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', број 126/2014 и 16/2016) и члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС'' број 129/2007), Општинско веће општине Уб, 08.11.2017. године објављује

Ј а в н и    п о з и в

за учешће на конкурсу суфинансирање пројеката

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

на територији општине Уб

 

         1. Општина Уб објављује јавни позив за учешће на конкурсу  за суфинасирање, у трајању од 12 месеци, пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб, у даљем тексту конкурс..

 

2. Намена средстава за остваривање јавног интереса

         Суфинасирање производње медијских садржаја из области  јавног информисања који

доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Уб о темама од значаја за локалну заједницу,

         подижу квалитет информисања особа са инвалидитем и припаднике националних мањина.

Суфинасирање пројеката организовања и учеша на стручним, научним и пригодним скуповима као и пројектима унапређења професионалних и етичких станрда у области јавног информисања.

 

         3. Износ средстава која су опредељена за суфинасирање

         Време које је предмет суфинансирања: 12 месеци – за период од 1. децембра 2017. године до 30. новембра 2018. године.

         Износ средстава распоређених за пројектно суфинансирање: 3.435.000 динара, од чега 3.400.000 за конкурс којим се суфинасирају пројекти производње медијских садржаја; 98,98 % од опредељених средстава; 35.000 за пројекте организовања и учеша на стручним, научним и пригодним скуповима као и пројектима унапређења професионалних и етичких станрда у области јавног информисања; 1,02 % од опредељених средстава и 65.000 за појединачна давања; за пројекте (тачка 1.1.) који нису били планирани у време расписивања конкурса (ванредне околности, хитне реализације и друго).

         Најмањи износ средстава: 30.000,00 дин, а највећи износ средстава је 1.500.000,00 дин.

 

4. Субјекти који имају право учешћа на овом конкурсу

 

4.1.

На конкурсу може учествовати (у даљем тексту: учесник конкурса):

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;

3) правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Изузетно од става 1. тачка 3) општина Уб не може суфинансирати пројекат издавача медија, који није уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила.

4.2.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

4.3.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

4.4.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

4.5.

Учесник конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске године да учествује и на другом конкурсу за суфинансирање, са истим пројектом, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

 

5. Критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

- остваривање намене конкурса;

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

- степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацију пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

- прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

6. Рокове у којима се спроводи конкурс

         Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у новинама ''Напред'' од 09.11.2017. године.

         На дан објављивања конкурса у навинама из става 1. исти се има објавити и на веб-сајту општине Уб (www.opstinaub.org.rs).

         Одлука о расподели средстава, у облику решења, доноси се у року од 15 дaна од дана закључења конкурса.

Корисник средстава одобрених по овом конкурсу, дужан је до 15. децембра 2017. године да достави наративни и финансијски извештај о реализацији утрошених по овом јавном позиву, на прописаном обрасцу – Обрасцу 2 који се може преузети на веб-сајту општине Уб.

 

7. Документација

         Пријава се подноси, у два примерка, на прописаном обрасцу – Обрасцу 1, који се може преузети на веб-сајту општине Уб.

         Учесник конкурса у обавези је да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

         1. решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

         2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

         3. дозвола за емитовање радио и/или телевизијског програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

         4. оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);

         5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина и слично)

  6. Учесник конкурса у обавези је да приложи и оверену изјаву да учеснику конкурса није изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда; односно оверену изјаву да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

8. Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији

Општинско веће позив за учешће на конкурсу новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисија. Уз предлог за члана комисје доставити и биографију кандидата. Предлоге доставити до закључења конкурса.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.

Предлоге доставити до закључења конкурса, и то на адресу:

Општина Уб

Општинско веће

14210 Уб, Улица 3. октобра број 4

са назнаком:

За Конкурсну комисију на конкурсу  за суфинасирање, у трајању од 12 месеци, пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб.

 

9. Опшште информације

 

Конкурс и обрасци за пријаву објављују се и на сајту општине Уб (www.opstinaub.org.rs).

Решење о суфинасирању пројеката по расписаном конкурсу биће објављено на сајту општине Уб и достављено истовремено и свим учесницима конкурса у електронској форми.

Пријаве стигле ван прописног рока или на обрасцу који није прописан неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу:

Општина Уб

Општинско веће

14210 Уб, Улица 3. октобра број 4

са назнаком:

За конкурс  за суфинасирање, у трајању од 12 месеци, пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб.

 

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси