Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс Општине Параћин за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

11. 01. 2018.

Конкурс Општине Параћин за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 15. 17. и 18. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/2015, 12/16), члана 20. и члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС,, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 74. Статута општине Параћин (''Сл. лист општине Параћин'' бр. 20/2017) и члана 11. Одлуке о буџету Општине Параћин за 2018. годину, (,,Сл. лист општине Параћин, бр. 19/2017), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (''Сл.гласник РС'' бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14) и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016, 8/2017 ), Општинско веће Општине Параћин расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ

 

Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се  конкурсом суфинансирати

 

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана општине Параћин; подстицању предузетништва младих; развоју туристичке привреде; развоју образовања; подстицању културног и уметничког стваралаштва; развоју спорта и физичке културе; унапређивању заштите здравља грађана, посебно деце и омладине; унапређивању бриге о старима; унапређивању бриге о особама са инвалидитетом; унапређивању родне равноправности; осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама из свих области живота, без дискриминације.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години се расписује за пројекте:

производње медијских садржаја у износу од 8.550.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се одобравају по пројекту  из тачке 1) је 50.000,00 динара, а највећи износ средстава која се одобравају по пројекту из тачке 1) је 8.000.000,00 динара.

организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања у износу од 950.000,00динара.

Најмањи износ средстава који се одобравају по пројекту из тачке 2) је 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се одобравају по пројекту из тачке 2) је 800.000,00 динара.

Општина Параћин ће на основу овог јавног позива суфинансирати пројекте производње медијских садржаја и организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се односe на јавно информисање од локалног значаја у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о јавном информисању и медијима.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација не може бити дужа од три године.

Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од годину дана, доставља наративни и финансијски  извештај о реализацији пројекта  за сваку календарску годину, до краја те године, органу који му је одобрио средства.

Наративни и финансијски извештај, подноси се на Обрасцу 2. који је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016, 8/2017).

 

Износ средстава која су опредељена за  конкурс

 

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета Општине Параћин износи 9.500.000,00 динара.

 

Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на конкурсу има:

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре,

2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија,

3)правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Изузетно од става 1 тачка 3. овог члана јединица локалне самоуправе не може суфинансирати пројекат издавача медија који није уписан у Регистар медија.

 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

 

Услови за учешће на пројекту

 

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Ако је учесник конкурса  издавач више медија,  може на  конкурсу  учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Параћин.

Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до износа који је утврђен конкурсом.

 

Критеријуми за оцену пријава на конкурс

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

- остваривање намене конкурса;

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

- степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацију пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

- прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс, може утврдити и ближе критеријуме за оцењивање пројекта ( као што је одређивање приоритетних тема и сл.).

Специфични ближи критеријуми за оцењивање пројеката:

-у којој мери и у  ком обиму  предложени пројекат доприноси благовременом информисању о дневним догађајима и актуелностима на територији општине Параћин,

-квалитет информисања (истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање грађана на територији општине Параћин),

- награде и признања,

- да ли је медијски садржај доступан свим грађанима на територији општине Параћин.

Конкурсна комисија ће приликом оцењивања пројеката, поред испуњености горе наведених критеријума, оцењивати и критеријум остваривање јавног интереса у области јавног информисања од локалног значаја у складу са Законом о локалној самоуправи.

 

Рок за пријављивање на конкурс

Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 10.01.2018.године до 24.01.2018. године.

Пријава на конкурс подноси се на адресу: Општинско веће општине Параћин. Томе Живановића 10, 35250 Параћин, са назнаком: Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години  и предаје се на писарници Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин непосредно или препоручено поштом.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити радним даном од 11 до 14 часова на телефон 035-563-601.

 

Документација коју прилаже подносилац пројекта

Учесници конкурса су обавезни да доставе:

- пријаву на конкурс на обрасцу 1., који је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,

- фотокопију Решења АПР о упису у регистар јавних гласила,

- фотокопија Извода из регистра привредног субјекта,

-писану изјаву којом се потврђује да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године им није додељена државна помоћ у износу већем од износа прописаним Уредбом о правилима за доделу државне помоћи,

- прецизне показатеље и доказе о укупним средствима учесника конкурса у 2017. години, о проценту учешћа средстава Општине Параћин у укупним средствима учесника конкурса у 2017. години, као и податке о приходима које су сами остварили у претходној години.

Проверу документације поднете на општи конкурс врши стручна служба органа који је расписао конкурс.

Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.

Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију не разматра се.

Стручна служба органа који је расписао конкурс сачињава записник о испуњености услова за учешће на конкурсу за све пристигле пројекте и доставља записник члановима комисије.

 

Конкурсна комисија

Оцену пројеката поднетих на конкурс као и предлог о расподели средстава са образложењем доноси стручна комисија од три или пет чланова, у зависности од броја приспелих пријава (у даљем тексту: Комисија).

Чланове стручне комисије именује председник Општинског већа општине Параћин и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.

 

Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима  заинтересованим за рад у комисији

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, и која подносе и доказ о регистрацији, да предложе чланове конкурсне комисије.

Позивају се медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате општини Параћин.

Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

Рок за достављање предлога за чланове комисије је  20 дана од дана објављивања конкурса.

 

Одлука о расподели средстава

Одлуку о расподели средстава, у форми решења са образложењем, доноси Општинско веће Општине Параћин , а на основу образложеног предлога Комисије.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Орган који је расписао конкурс доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у електронској форми и објављује га на веб-сајту општине Параћин као и информацију за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

На веб-сајту поред решења о расподели средстава са образложењем објављује и предлог Комисије о расподели средстава са образложењем.

 

Уговор о додели средстава

Решење представља основ за закључење уговора са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности.

Уговором о додели средстава ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна.

Уговор са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности закључује руководилац органа који је расписао јавни позив.

Стручна служба органа који је расписао конкурс, учесницима конкурса којима су одобрена средства доставља уговор у најкраћем могућем року.

Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања, доставља потписан и оверен уговор органу који је расписао конкурс.

Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави уговор сматраће се да је одустао од додељених средстава.

 

Извештај о спроведеним активностима

Учесници конкурса који су добили средства,  извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са  законом и закљученим уговором.

Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.

Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта.

Кориснику средства који не достави у року и у прописаној форми наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, орган који додељује средства упућује захтев за повраћај средстава.

 

Јавни позив за учешће на јавном конкурсу се објављује на веб-сајту општине Параћин, као и најмање у једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на подручју надлежности органа који расписује конкурс.

 

Овај јавни позив објавити у ''Службеном листу општине Параћин''

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број  400-27/2018-III од 10.01.2018. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

Саша Пауновић, дипл.инг.ел.

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси