Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкур Општине Чајетина за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

14. 02. 2019.

Конкур Општине Чајетина за суфинансирање медијских пројеката

Република Србија ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА Председник општине Број:400-157/19-01 13. фебруар 2019. Ч а ј е т и н а На основу чланова 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( „Службени гласник РС“ бр.83/14) ,чланa 2. Одлуке о буџету општине Чајетина за 2019.годину (Службени лист општине Чајетина бр.13/2018 ), и члана 4. и 8. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС бр.16/16) председник општине Чајетина, дана 13.фебруара 2019.године упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ  ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

 

I  ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Чајетина, путем штампаних, радио, телевизијских и електронских  медија, који ће бити суфинансирани  средствима из буџета Општине Чајетина за 2019. годину,  у укупном износу од  16.000.000,00 динара од којих најмањи додељени износ појединачно може бити 50.000,00 динара, а највећи  4.500.000,00   динара.

 

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2019. години.

 

Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању становника општине Чајетина  о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа општине Чајетина као локалне самоуправе, о збивањима  у образовању, о здрављу људи, привреди, о људским правима, , заштити  деце и омладине, о развоју демократије, унапређивању правне и социјалне државе.

Пројекти који се предлажу потребно је да буду намењени јавном информисању грађана општине Чајетине у следећим утврђеним областима од јавног интереса: предузетништво,село и пољопривреда, екологија, развој инфраструктуре,туризам, заштита и презентација културног и историјског наслеђа, примена савремених технологија у развоју, побољшање услова живота старих, подршка особама са инвалидитетом, спорт и млади.

 

II  ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ конкурса је  истинито, правовремено, непристрасно и потпуно информисање свих грађана на територији општине Чајетина о свему што се односи на вршење власти на локалном нивоу, о делатностима од јавног интереса, о раду установа и других субјеката који се финансирају из буџета Општине Чајетина, о збивањима и догађајима у јавном сектору,  затим подстицање разноврсности медијских  садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и  професионалних медија, односно о свему  о чему јавност има оправдан интерес да зна.

 

 

III ПРАВО УЧЕШЋА

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:

а) издавач медија који је уписан у регистар медија,

б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који  приложи доказ  да ће суфинансиран  медијски садржај бити реализован  путем медија

 

НА КОНКУРСУ СЕ МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ САМО ЈЕДНИМ ПРОЈЕКТОМ.

ИЗДАВАЧ ВИШЕ МЕДИЈА МОЖЕ КОНКУРИСАТИ ЈЕДНИМ ПРОЈЕКТОМ  ЗА СВАКИ МЕДИЈ.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ НЕМАЈУ ИЗДАВАЧИ  МЕДИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ЈАВНИХ ПРИХОДА.

 

Правно лице или предузетник који је претходне  године  био корисник  буџетских средстава за информисање може бити учесник овог конкурса само под условом  да је доставио  одговарајући  извештај о оствареним месечним обавезама, одређен уговором  закљученим са општином Чајетина по том основу.

 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ СУ:

1) ПРОЈЕКАТ  У   СМИСЛУ ОВОГ КОНКУРСА ПОДРАЗУМЕВА  ЗАОКРУЖЕНУ ПРОГРАМСКУ ЦЕЛИНУ  ИЛИ ДЕО ЦЕЛИНЕ (ЖАНРОВСКА ИЛИ ВРЕМЕНСКА) КОЈОМ СЕ ДОПРИНОСИ  ОСТВАРИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, ОДНОСНО:

-   ИСТИНИТОМ, НЕПРИСТРАСНОМ, ПРАВОВРЕМЕНОМ И ПОТПУНОМ ИНФОРМИСАЊУ СВИХ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ЧАЈЕТИНА,

-           ОСТВАРИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ПОДСТИЧУЋИ РАВНОПРАВНОСТ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА, СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА ИДЕЈА И МИШЉЕЊА, СЛОБОДАН РАЗВОЈ  НЕЗАВИСНИХ И  ПРОФЕСИОНАЛНИХ МЕДИЈА,  ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА ГРАЂАНА ЗА ИНФОРМАЦИЈАМА И САДРЖАЈИМА ИЗ СВИХ ОБЛАСТИ ЖИВОТА, БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,

-           ИНФОРМИСАЊУ СВИХ ГРАЂАНА БЕЗ ОБЗИРА  НА СТАРОСНУ ДОБ, ВЕРСКУ И ПОЛИТИЧКУ ОПРЕДЕЉЕНОСТ, НАЦИОНАЛНУ И РАСНУ ПРИПАДНОСТ,

-           ИНФОРМИСАЊУ И ПОДРШЦИ У ПРОИЗВОДЊИ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА О ОБРАЗОВАЊУ УКЉУЧУЈУЋИ И  МЕДИЈСКУ ПИСМЕНОСТ КАО ДЕО ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА, ЗДРАВЉУ ЉУДИ, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РАЗВОЈУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ, УНАПРЕЂИВАЊУ ПРАВНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ДРЖАВЕ, СЛОБОДНОМ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ, РАЗВОЈУ НАУКЕ, СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ,  ВЕРСКИМ ПРАВИМА, ЗАШТИТИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, КУЛТУРИ, УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ, ПРИВРЕДИ, ПРЕДУЗЕТНИШТВУ,  УНАПРЕЂИВАЊУ МЕДИЈСКОГ И  НОВИНАРСКОГ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА,

-            ИНФОРМИСАЊУ О ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЈАВНОСТ

2)   УЧЕСНИК КОНКУРСА МОЖЕ ПРЕДЛОЖИТИ  СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА  У ИЗНОСУ КОЈИ НЕ ПРЕЛАЗИ  80% ВРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА  А НАЈВИШЕ ДО ИЗНОСА КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН КОНКУРСОМ.

 

V  ТРАЈАЊЕ  ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН 15  ДАНА (СЛОВИМА: ПЕТНАЕСТ ДАНА) ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА ВЕБ-САЈТУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА www.cajetina.org.rs.

 

VI ПРИЈАВА

 

ПРИЈАВА СЕ ПОДНОСИ НА ОБРАСЦУ, КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАЛО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА.

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА ДУЖАН  ЈЕ ДА УЗ ПОПУЊЕН ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ  ПОДНЕСЕ И  СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

-          доказ о регистрацији издавача медија,

-          доказ о регистрацији правног лица, односно предузетника који се бави производњом медијског садржаја,

-           потврда банке да фирма није у блокади

-          доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија,

-          пројекат, са детаљним описом,

-       детаљно разрађен буџет пројекта (спецификација трошкова исказана  искључиво  у динарима),

-          спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од Општине Чајетина,

-      опционо – визуелна пројектна документација: фотографије, штампани материјтал, материјал на ЦД-у и сл.              

 

Пријава са документацијом  се подноси  у 1  примерку путем писарнице Општинске управе Општине Чајетина, Александра Карађорђевића 34, са назнаком: За конкурс за јавно информисање,  путем поште, препорученом пошиљком са свом  потребном документацијом.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити  разматране.

 

VII  ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА

ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС БИЋЕ ОЦЕЊЕНЕ ПРЕМА МЕРИ У КОЈОЈ СУ ПРЕДЛОЖЕНЕ ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ ПОДЕСНЕ ДА ОСТВАРЕ  ОПШТИ ИНТЕРЕС  У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И ПРЕМА МЕРИ У КОЈОЈ, НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, УЧЕСНИК НА КОНКУРСУ ПРУЖА ВЕЋУ ГАРАНЦИЈУ ПРИВРЖЕНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНИМ И ЕТИЧКИМ МЕДИЈСКИМ  СТАНДАРДИМА.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКТА СУ:

  1. Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

-          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-          заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

  1. Утицај  и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

  1. Капацитети са становишта:

-          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-          неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

  1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

                 На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

            1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

           2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс, може утврдити  и   ближе критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одређивање приоритетних тема и сл.).

 

Оцену пројеката поднетих на конкурс  вршиће  стручна комисија  од 3  (словима: три) члана које именује Председник општине Чајетина.

            Општина Чајетина обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије.

            Рок за достављање предлога за чланове комисије је   27.2.2019. године. 

VIII НАПОМЕНЕ

Образложено решење о расподели средстава донеће Председник општине Чајетина,   а на основу  образложеног предлога комисије и биће објављено  на наведеном веб-сајту општине Чајетина.

Решење о расподели средстава биће објављено на званичном сајту општине Чајетина.

Решење  је коначно и против њега се може покренути управни спор.

 

На основу решења  биће закључен уговор са лицем које је добило средства за суфинансирање  пројектних активности.

 

IX ОБЈАВЉИВАЊЕ  ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив биће објављен на веб-сајту  Општине Чајетина - www.cajetina.оrg.rs и у недељним новинама „Вести“.

 

За сва  питања везана  за поступак пријављивања на овај конкурс, заинтересовани се могу обратити телефоном на број: 031/3832-223, лично  у  канцеларију број 209, зграда општине Чајетина.

 

Контакт особа: Марија Јеремић.

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                 Општине Чајетина

 

 

                                                                                                                    Милан С

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси