Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Горњи Милановац за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

25. 07. 2019.

Конкурс Општине Горњи Милановац за суфинансирање медијских пројеката

Општинско веће Општине Горњи Милановац, поступајући на основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/2016 и 8/2017), члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 62. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/2019) и члана 4. и члана 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 24/08), у складу са Одлуком о буџету општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.31/2018) и Решењем Комисије за контролу државне помоћи бр.401-00-00094/2019-01/2 од 31.05.2019. године, на седници одржаној 22. јула 2019. године расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса

у области јавног информисања

на територији Општине Горњи Милановац у 2019. години

 

I Предмет конкурса, износ и намена средстава

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања који се реализују у 2019. години, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Горњи Милановац, подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група, заштити и развоју људских права и демократије, унапређењу поштовања правног поретка и социјалне равноправности, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који непосредно доприносе задовољавању потреба свих грађана општине Горњи Милановац за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељена Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2019. годину („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 31/2018) за ове намене износе укупно 8.000.000 динара.

Прихватиће се само они пројекти чија реализација је остварива у текућој години, закључно са 01.12.2019. године.

Најмањи износ средстава који се може одобрити једном пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ за суфинансирање једног пројекта је 4.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за штампане, радио и интернет медија и новинске агенције, може поднети захтев за финансирање до 80% вредности пројекта.

Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, новинских агенција, средства се додељују у складу са члановима 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) којима је уређена државна помоћ мале вредности (de minimis помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта, у складу са чланом 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) којима су уређени услови за државну помоћ за продукцију филма и ТВ програма.

II Право учешћа на конкурсу

На Јавном конкурсу може учествовати:

1. издавач медија који је уписан у Регистар медија при АПР и који емитује/дистрибуира медијски садржај на територији општине Горњи Милановац,

2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија при АПР који се емитује на територији општине Горњи Милановац.

Медијем се сматрају и интернет странице уколико су уписане у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају:

• издавачи који се финансирају из јавних прихода,

• лица којима су у претходном периоду одобрена средства из буџета Општине Горњи Милановац, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за које се утврди да су средства нанаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

III Kритеријуми за оцену пројеката

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и то:

1.1. Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

-          идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-          заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2. Утицај и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама

-          циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3. Капацитети са становишта:

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацију пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4.. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-          економске правданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прикупља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије)

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. да ли је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Горњи Милановац (пројекат има за тему садржај који је везан за Горњи Милановац, његове житеље, посебности саме општине или изазова с којима се суочава локално становништво);
 2. у којој мери пројекат доприноси очувању националног и културног идентитета, језика и писма, посебно у складу са традицијом локалне заједнице;
 3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
 4. мера у којој предложени пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина које су заступљене на територији општине,
 5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности рањивих друштвених група на територији општине (малолетника, жена, жртава насиља, старих и социјално угрожених лица, особа са сметњама у развоју, итд.);
 6. у којој мери предложени пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности, као и спречавању дискриминације међу грађанима општине Горњи Милановац по било ком основу.

 

IV Рокови

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања у недељном листу „Таковске новине“, односно закључно са 09. августом 2019. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 60 дана од дана закључења конкурса.

 

V Потребна документацијa

Учесник конкурса у обавези је да достави:

 1. Попуњене и оверене обрасце у 4 (четири) примерка и то:
 • Предлог пројекта (Образац 1 – пријава);
 • Предлог буџета (Образац 1- табела).

Оба обрасца се преузимају искључиво електронски са званичног сајта општине Горњи Милановац www.gornjimilanovac.rs у секцији „Конкурси и Обавештења“, почев од дана објављивања Конкурса.

 1. Копије следећих докумената у једном примерку:
 • потврде Народне банке РС да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
 • решења о регистрацији у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (неће се прихватати стара решења о регистрацији медија у Регистар јавних гласила, који је претходно вођен при АПР);
 • важеће дозволе за емитовање радио и/или ТВ пограма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • оверене изjаве/сагласности издавача медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • потписане изјаве учесника на Конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ)у текућој и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу - за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 • потписане изјаве учесника на Конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу - за производњу медијских садржаја за телевизију,
 1. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

 

VI Позив за учешће у раду комисије за медије

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије (Комисије за медије).

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем пријаве за чланство у Комисији.

Пријава се подноси у слободној форми, али се уз њу обавезно прилаже доказ о регистрацији медијског удружења (ако је подносилац удружење), односно професионална биографија предложеног лица (без обзира да ли је подносилац медијско удружење или појединац-медијски стручњак).

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса, нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о прописима о борби против корупције.

Предлози за чланове Комисије са захтеваном документацијом, достављају се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у „Таковским новинама“, закључно са 09. августом 2019. године, у затвореној коверти, на писарници Општинске управе Горњи Милановац, Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац, или путем поште, на наведену адресу, са назнаком:– „Предлог чланова Комисије за медије – 2019. година“.

VII Опште информације о конкурсу

Текст конкурса, обрасци за предлог пројекта (Образац 1 – пријава) и предлог буџета пројекта (Образац 1- табела), као и обрасци за наративни и финансијски извештај, обjављују се на веб-сајту Општине Горњи Милановац где су видљиви и доступни током трајања Конкурса - www.gornjimilanovac.rs

Пријаве на конкурс, са захтеваном документацијом, подносе се у затвореној коверти, на писарници Општинске управе Горњи Милановац, Таковска бр.2, 32300 Горњи Милановац, или путем поште, на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја - 2019. година“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, на погрешном обрасцу, попуњене неправилно или у мањем броју примерака од захтеваног, неће бити разматране.

Конкурсни материјал се не враћа.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на званичном сајту Општине Горњи Милановац www.gornjimilanovac.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми на емаил адресе које назначе у пријави.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси