Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Црвени Крст за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

23. 09. 2019.

Конкурс Општине Црвени Крст за суфинансирање медијских пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ-ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ На основу члана 15. 17. 18. и 19.став 1, Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 20. и члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. Гласник РС,, бр.129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016– др. закон и 47/2018),члана 46. Статута Градске општине Црвени Крст (,,Сл. Лист Града Ниша,, бр. 123/08, 40/17, 88/17 и 64/2019 ), Одлуке о буџету Градске општине Црвени Крст за 2019. годину, (,,Сл. Лист Града Ниша, бр. 123/2018) и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 126/2014 и 8/2017), Веће Градске општине Црвени Крст расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ

 

Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се  конкурсом суфинансирати

 

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години расписује се за пројекте:

1)      производње медијских садржаја

2)      организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Градска општина Црвени Крст ће на основу овог јавног позива суфинансирати пројекте производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се односe на јавно информисање од локалног значаја ускладу са Законом о локалнојсамоуправи.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана на урбаном и руралном подручју Градске општине Црвени Крст, а на основу листе тема од јавног интереса у области информисања за Градску општину Црвени Крст ј коју је утврдило Веће Градске општине Црвени Крст.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката искључиво на утврђене темеод јавног интереса, чија ће реализација трајати до 30.12. 2019. године.

 

Листа тема од јавног интереса у области јавног информисања

Градске општине Црвени Крст

 

-Унапређење пољопривредне производње, посебно воћарства, повртарства, производње хлебног жита и сточарства

 

-Унапређење туристичке понуде, са посебним акцентом на активан одмор у природи, геотермалне потенцијале Бање Топило и Видришта, уз очување природног окружења и изузетних природних и културно-историјских вредности. Промоција културно-историјских локалитета као што су: тврђава, Логор на Црвеном крсту и Хумска чука

 

-Подстицаји бржем запошљавању, предузетничкој иницијативи и посебно женском предузетништву на руралном подручју

 

-Јачање цивилног сектора и грађанског активизма, посебно активизма младих и волонтерског ангажовања

 

-Оснаживање социјално рањивих група-деце, старих, особа са инвалидитетом, мањинских заједница и њихове равноправности у друштву

 

-Афирмација културно-уметничког стваралаштва (аматерског и професионалног) као и дечјег стваралаштва, са посебним акцентом на очување локалних традиција у тој сфери уз истовремено праћење савремених тенденција у култури

 

-Подршка спортским клубовима и удружењима са подручја општине, нарочито у сфери аматерског, рекреативног и масовног спорта као и спорта за младе у циљу неговања здравих стилова живота и стицања таквих навика

 

- Заштита права пацијената и превентивна здравстевена заштита

 

- Промоција активног запошљавања и мера за брже запошљавање

 

-Антикоруптивна политика (улога и заштита узбуњивача, борба против корупције,позитивни и негативни примери)

 

- Учешће јавности у процесу доношења одлука на локалу, креирању општинског буџета и транспарентност трошења буџетских средстава

 

-Подизање нивоа медијске писмености свих актера у јавном информисању-грађана,  медија, власти.

 

Износ средстава која су опредељена за  конкурс

 

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета Градске општине Црвени Крст и износи 2.000.000,00 динара.

 

Право учешћа на конкурсу 

 

Право учешћа на конкурсу има:

1) издавач медија који је уписан у Регистар медија;

2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

3) правно лице, односно предузетник са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

 

Право учешћа на конкурсу имају издавачи медија, односно правна лица, односно предузетници који се баве производњом медијских садржаја који приложе доказ о постојању техничко кадровског капацитета за реализацију пројекта на територији Градске општине Црвени Крст.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода као и издавач медија који није уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

 

 

 

 

 

 

Услови за учешће на конкурсу

 

На конкурсу се може учествовати само с једним пројектом. Ако је учесник конкурса  издавач више медија,  може на  конкурсу  учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији Градске општине Црвени Крст.

Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до износа који је утврђен конкурсом. Максималан износ који се одобрава по пројекту је  300.000,00 динара а минималан 30.000,00 динара.

 

Критеријуми за оцену пријава на конкурс

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)  мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

           (1) у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

           (2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља  (могу се утврдити  на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца);

           (3) у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

           На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:   (1) да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

           (2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Специфични ближи критеријуми за оцењивање пројеката:

-у којој мери и у  ком обиму  предложени пројекат доприноси континуираном, свеобухватном и објективном информисању о дешавањима и актуелностима на територији Градске општине Црвени Крст,

- у којој мери је медијски садржај доступан свим грађанима на територији Градске општине Црвени Крст. /покривеност подручја/,

- професионалне награде и признања,

-у којој мери пројекат доприноси реафирмацији система вредности и афирмацији норми и стандарда /прописаних Европским повељама за локалне управе/,

- у којој мери је пројекат усклађен са Стратегијом одрживог равоја Градске општине Црвени Крст..

Конкурсна комисија ће приликом оцењивања пројеката, поред испуњености горе наведених критеријума, оцењивати и критеријум остваривања јавног интереса у области јавног информисања од локалног значаја у складу са Законом о локалној самоуправи.

 

Рок за пријављивање на конкурс 

 

Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 18.09. 2019. године до 17.10. 2019. године.

 

Пријава на конкурс подноси се на адресу: Веће Градске општине Црвени Крст, Булевар 12 Фебруар 89, 18 000 Ниш, са назнаком: Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години  и предаје се на писарници Управе Градске општине Црвени Крст непосредно или препоручено поштом.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити радним даном од 7.30 до 15.30 часова на телефон 018 583700, моб: 063 1063310 Саша Стаменковић.

 

Документација коју прилаже подносилац пројекта 

 

Учесници конкурса су обавезни да доставе:

- пријаву на конкурс на обрасцу1.1.(предлог пројекта) и обрасцу 1.2.(буџет пројекта), који је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривањејавног интереса у области јавног информисања,

- доказ о регистрацији у Агенцији за привредне регистре

- доказ о упису у Регистар јавних гласила /доказ о поседовању фреквенције за електронска гласила ,

- решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а),

- за правно лице, односно предузетникакоји се бави производњом медијских садржаја, доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија,

            - доказ да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника који је учесник конкурса, није блокиран.

 

Конкурсна комисија 

 

Оцену пројеката поднетих на конкурс врши стручна комисија од три или пет чланова, у зависности од броја приспелих пријава (у даљем тексту: Комисија).

Чланове стручне Kомисије именује председник Градске општине Црвени Крст и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Већина чланова Kомисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.

 

Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима  заинтересованим за рад у комисији

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне Kомисије.

Позивају се медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду Kомисије да у писаној форми доставе предлоге  Градској општини Црвени Крст.

Уз предлог за чланове Kомисије доставити и кратке биографије.

Рок за достављање предлога за чланове Kомисије је 17.10.2019. године.

 

Одлука о расподели средстава 

 

Одлуку о расподели средстава доноси Веће Градске општине Црвени Крст, а на основу образложеног предлога Комисије.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса и објављује се на веб-сајту Градске oпштине Црвени Крст и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској форми.

 

 

Уговор о додели средстава 

 

Са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активностизакључује се уговоро додели средстава којим се ближе уређују права и обавезе уговорних страна.

У име Граске општине Црвени Крст уговор потписује председник Већа Градске општине Црвени Крст.

 

Извештај о спроведеним активностима 

 

Учесници конкурса који су добили средства, наративни и финансијскиизвештај о реализацији пројектана Обрасцу 2.  достављају Већу Градске општине Црвени Крст.

Образац наративног и финансијског извештаја је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 8/2017).

Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.

Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта.

 

 

 

Број:                   376 /2019-03

Датум:             09 .09.2019. године

 

 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК

 

 

 

 

Проф. др Мирослав Милутиновић

 

 

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси