Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Крупањ за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

14. 01. 2020.

Конкурс Општине Крупањ за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17.18 став 1. и члана 19.став 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14 и 12/16-аутентично тумачење), члана 4, 5 и 6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени Гласник РС“ број 16/16, 8/2017) члана 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14 ) Решења Комисије за контролу државне помоћи бр.401-00-00150/2019-01/2 од 26.12.2019. и Oдлуке o буџету Општине Крупањ за 2020.годину („Сл. лист Општине Крупањ" бр.39/2019 од 20.12.2019.год.) Председник Општине Крупањ, расписује

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја средствима из буџета Општине Крупањ у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години

 

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

 

Одлуком о распоређивању средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања намењена пројектном суфинансирању у 2020.години број 400-13/2020 од 09.01.2020. године, средства у износу од  4.000,000,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, а што представља 100% укупно опредељених средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Најмањи износ одобрених средстава по пројекту може бити 10.000,00 динара, а највећи до 2.000.000,00 динара.

 

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Општине Крупањ; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом, заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације. 

 

 

 

 II  ПРАВО УЧЕШЋА

 

На Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, у Агенцији за привредне регистре и који емитује/дистрибуира медијски садржај на територији општине Крупањ;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Крупањ.

Медијем се сматрају и интернет странице уколико су уписане у Регистар медија.

 

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од Општине Крупањ намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.

 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (,,Службени гласник РС”, број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта. 

 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

 

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дуже од 3 године.

 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

 

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

 

На основу критеријума из става 1.тачка 1) посебно се оцењује:

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

1.         1.      Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

-          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-    заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.         2.      Утицај  и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.         3.      Kапацитети са становишта:

-          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-          неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.         4.      Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2) мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

             На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

            1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда,

           2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Поред наведених критеријума пројекат ће се вредновати и на основу следећих специфичних критеријума:

 

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања:

 

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Крупањ
 2. доступност (покривеност фреквенцијом и дистрибуција) медијских садржаја већем броју корисника првенствено на територији Општине Крупањ
 3. оригиналност, актуелност теме  и значај пројекта за кориснике Општине Крупањ
 4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом
 5. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности

 

 

                                                        

 

 

IV  РОКОВИ

 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 30 дана од дана обjављивања на сајту општине Крупањ www.krupanj.org.rs и у дневном листу „ Данас“, односно  од 14.01.2020. године  закључно са  13.02.2020. године ( датум предаје пошти).

 

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

 

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави у року од 15 дана од завршетка пројекта.

                                                   

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 (пријава и табела) за учешће на конкурсу, у четири примерка.

Образац се преузима са сајта Општине Крупањ www.krupanj.org.rs
Образац 1  пријава: попуњен предлог пројекта и
Образац 1 табела: попуњен буџет пројекта.

Учесник Конкурса је обавезан да поред јединствених Образаца приложи и следећа докумената у једном примерку:

 1. Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
 2. Решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
 3. Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима ( у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
 4. Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије; 
 5. Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 6. Оверену изјаву да нема изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда односно оверена изјава о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности којом гарантују да се сличан случај неће поновити.
 7. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медиј и новинске агенције;
 8. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу за производњу медијских садржаја за телевизију

 

VI ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

 

О додели средстава, на образложени предлог Kонкурсне комисије, одлучује Председник општине решењем.

 

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, Председник општине може, на предлог Kонкурсне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава.

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

 

Kорисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

На основу решења о додели средстава, Председник општине и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.

Kорисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена.

 

Kориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор, уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

 

Одобрена средства се  користе искључиво за намене за које су додељена, а корисник средстава је дужан да Општинској управи општине Крупањ достави извештај о реализацији пројекта, материјални  доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, као и о наменском коришћењу додељених средстава у прописаном року.             

 

VII  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Општини Крупањ. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

 

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана објављивања конкурса на сајту и дневним новинама „Данас“ (односно од 14.01.2020. закључно са 03.02.2020.године(датум предаје пошти)) на адресу: Општина Крупањ, ул. Маршала Тита бр.2, 15314 Крупањ,у затвореној коверти, за Конкурсну комисију - Конкурса за за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја средствима из буџета Општине Крупањ у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години или лично на писарници Општинске управе Општине Крупањ.

 

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

VIII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се и на сајту Општине Крупањ www.krupanj.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

 

Пријаве слати до закључења Конкурса односно до 13.02.2020. године  и то предајом преко писарнице Општинске управе Општине Крупањ или поштом на адресу Општина Крупањ, ул. Маршала Тита бр.2, 15314 Крупањ, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава на  конкурс за суфинансирање пројеката производње медијског садржаја средствима из буџета Општине Крупањ у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020.години“.

 

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

 

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Крупањ, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

 

Конкурсни материјал се не враћа.

 

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 13 часова на телефон  015/581475, локал 126.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КРУПАЊ

                                                                                                       с.р. Иван Исаилови

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси