Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Димитровград за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

14. 01. 2020.

Конкурс Општине Димитровград за суфинансирање медијских пројеката

На основу чл. 20 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Р. Србије, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон, и 47/2018 ), члана 17 - 26. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), Одлуке о буџету општине Димитровград за 2020 годину бр. 06-135/2019-17/35-6 од 18.12.2019. г. и чл. 95 – 97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (Службени гласник РС, бр. 31/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), чл. 3 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Сл. Гласник РС, бр. 16/16 и 8/17), члана 73. став 2. Статута општине Димитровград ("Сл. лист града Ниша", бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15 и 156/16) и Закључка општинског већа општине Димитровград бр. 06-147/19-15/169-2 од 24.12.2019., председник општине Димитровград расписуjе

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Одлуком о буџету општине Димитровград за 2020. годину, бр. 06-135/2019-17/35-6 од 18.12.2020. године, планирана су средства у износу од 12.500.000,00 динара намењена за остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања, као и за унапређење јавног информисања на језицима националних мањина.

Јавним позивом се подржавају следеће мере:

 1. суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години – 1.500.000,00 РСД
 2. суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на језику националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији општине Димитровград у 2020. години – 11.000.000,00 РСД

Најмањи износ средстава по пројекту у оквиру мере 1 Јавног позива је 100.000,00 РСД а највећи 1.000.000,00 РСД.

Најмањи износ средстава по пројекту у оквиру мере 2 Јавног позива је 100.000,00 РСД а највећи 6.000.000,00 РСД.

Намена Јавног позива је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Димитровград; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; информисање особа са инвалидитетом; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.  

  II  ПРАВО УЧЕШЋА

На Јавном позиву могу учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на Јавном позиву немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Јавном позиву немају лица која су у претходном периоду добила средства од општине Димитровград намењена пројектном суфинансирању, а нису благовремено у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.

Учесник Јавног позива може конкурисати само са jедним проjектом. Издавач више медија има право учешћа на Јавном позиву са једним пројектом за сваки медиј.

Учесник Јавног позива може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавном позиву су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

 

 1. Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

-          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-          заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

 1. Утицај и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

 1. Капацитети са становишта:

-          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-          неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

             На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

 

            1. да ли су учеснику јавног позива изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

           2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

За сваки расписани јавни позив, у оквиру јавног позива, орган који расписује јавни позив, може утврдити и ближе критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одређивање приоритетних тема и сл.).

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. мера у којој пројекат доприноси очувању националног и културног идентитета и jезика националних мањина са територије општине Димитровград;
 2. актуелност теме (дневно политичка дешавања на локалном нивоу, европске интеграције, заштита животне средине, корупција, сиромаштво, говор мржње, проблем наталитета, итд.);  
 3. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: младих, економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих, припадника ЛГБТ популације,  итд.;
 4. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености;
 5. оригиналност пројекта.

    IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се до 24 јануара 2020.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у три штампана примерка и један електронски примерак. Обрасци се преузимају са сајта општине Димитровград. 

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
 2. решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Правилником о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија (Сл. гласник РС, број 126/14), (извод из Регистра јавних гласила није важећи и неће се узимати као важећи документ);
 3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја);

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана комисије прилаже се и доказ регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате општини Димитровград.

Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлоге слати на адресу ул. Балканска 2 или електронским путем на edu.info@dimitrovgrad.rs до закључења Конкурса.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на веб-сајту општине Димитровград, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: општина Димитровград, 18320 Димитровград, ул. Балканска 2, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 8 до 15 часова на телефоне: 010/361-100, локал 124.

Број: 400-49/2020-16

У Димитровграду, 14.01.2020. године.

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ

                                                                                                         Владица Димитров

                                                                                                __________________________

Коментари (1)

Остави коментар
сре

15.01.

2020.

anonymous [нерегистровани] у 08:05

Још увек у 2019.години

На местима је остала 2019.година у конкурсу...

Одговори

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси