Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2020. години
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

17. 01. 2020.

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2020. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чл. 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), члана 15. и члана 16. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ", бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ", бр. 54/2019), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17) и Решења о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години, број: 137-401-121/2020-05 од 13. јануара 2020. године, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама расписује

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ У 2020. ГОДИНИ 

 

I  

 

Покрајински секретаријат ће корисницима одобрити средства у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014) по правилима за Државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).

Укупан износ средстава који се распоређује износи:                        

            8.000.000,00  динара. 

Економска класификација

Износ новчаних средстава

4651

8.000.000,00

 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  износи  100.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту износи  3.000.000,00  динара.

1.1. Предмет конкурса: Средства се одобравају за реализацију пројеката информисања на матерњем језику припадника српског народа који живе у земљама у окружењу.

 

1.2. Циљеви конкурса: увођење, побољшање или проширење  програмских садржаја у медијима, ради подршке остваривању права српског народа у земљама у окружењу на информисање на сопственом језику, неговања сопствене културе и идентитета, развоја образовања и језичке културе.

 

 

1.3. Критериjуми за оцењивање проjеката су:

 

1)  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:

 

 • значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група; заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа;
 • утицај  и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка);
 • капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних  ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта;
 • буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

 

1.3.1. Програмски приоритети су:  очување српског националног, културног и језичког  идентитета; јачање стручних капацитета у области информисања припадника српског народа у земљама региона; образовни и други програми намењени деци и младима.                                 

 

 

1.4. Право учешћа на конкурсу: Предложени проjекат мора се реализовати преко медија чије се седиште налази на територији државе из које конкурише предлагач пројекта.

Право да добију средства, у наведеним земљама, имаjу регистровани издавачи медија и правна лица регистрована за аудио и видео продукцију, која имају потписан уговор или оверену изjаву издавача медија или медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани. Медијски производ може бити искључиво на српском језику, односно писму.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице издавач више медија, има право учешћа на конкурсу за сваки медиј, чији је издавач.

Учесник конкурса је обавезан да достави попуњене обрасце за учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Покрајинског секретаријата):

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у два примерка:
 • Попуњен предлог пројекта
 • Попуњен буџет пројекта.

Учесник конкурса је обавезан и да приложи следећа документа: 

 • фотокопију решења о регистрациjи правног лица у  одговарајућем регистру;
 • фотокопију решења о регистрацији медија у одговарајућем регистру;
 • фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ;
 • фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издате од стране одговарајућег регулаторног тела за електронске медије;
 • уговор или оверена изjава издавача медија, у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
 • потписану изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу;
 • проверену, потписану и од сране корисника средстава оверену инструкцију за плаћање издату од банке са пуним називом корисника средстава, односно називом регистрованим у надлежном регистру.

Издавач медија, који је учесник конкурса, не може предвидети  пројектом, а ни накнадно чинити следеће:

 • да средствима добијеним на конкурсу располаже на такав начин да ангажује неко друго правно лице или предузетника, које би у целости реализовало пројекат уместо правног лица или предузетника учесника на конкурсу;
 • да средства или део средстава утроши на плате запослених, већ само за плате или део плате оних запослених који учествују у реализацији пројекта.

                                             II

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

 

III

Приjаве (Образац 1) се преузимају са сајта Покрајинског секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs и подносе редовном поштом у  2 примерка, док се остала обавезна документација шаље у 1 примерку, на адресу:

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу. 

 

Осим наведеног, учесници конкурса су дужни да конкурсну пријаву (Образац 1) пошаљу и електронском поштом на адресу: mediji.psinf@gmail.com

Конкурсни материјал се не враћа.

Конкурс се објављује у дневном листу „Дневник“, на интернет страници Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и у Службеном листу АП Војводине.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 18. фебруара  2020. године.

Решење о додели средстава по расписаном конкурсу биће обjављено на интернет страници Покрајинског секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 14 часова, на телефонe 021/487-4271 и 021/487-4274.

 

IV  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења прилажу и доказ о регистрацији у Регистру удружења. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Покрајинском секретаријату. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса, односно до 6. фебруара 2020. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Комисија ће бити састављена од три члана.

 

 

                                            V

 

Конкурсна комисија, коју решењем именује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, разматра поднете пријаве по конкурсу и доноси предлог за расподелу средстава.

 

                                                    VI

 

О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује покрајински  секретар  решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, покрајински секретар може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава.

 

    VII 

 

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

 

 

                                           VIII

 

Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.

Корисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена. 

      IX

 

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

Уколико се кориснику средстава не исплате средства из наведеног разлога  или из неког другог разлога, укључујући и одустанак корисника да закључи уговор или након закључења уговора, уз писмено обавештење Покрајинском секретаријату о разлозима одустанка, та средства могу да буду распоређена на друге кориснике.

Покрајински секретар може одлучити да не распореди никоме преостала средства уколико су остали пројекти већ подржани, а руководећи се према квалитету и потребама пројеката пријављених на конкурс.

                                           

                                                X

Средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату достави наративни и финансијски извештај о наменском коришћењу додељених средстава, као и материјални  доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, најкасније 15 дана након реализације пројекта, а крајњи рок за реализацију пројекта је 31.12.2020. године. Извештај се подноси на обрасцу који се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама: www.kultura.vojvodina.gov.rs.  

Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, односно средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства добијена од других органа власти и сопствена средства од најмање 20% укупног буџета пројекта. 

 

 

 

 

                                                             ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  

 

                                                              Драгана Милошевић, с.р. 

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси