Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Владичин Хан за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

29. 01. 2020.

Конкурс Општине Владичин Хан за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број: 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 4. раздео 5, Програм 13 – Развој културе, Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 – Услуге емитовања и штампања, економска класификација 454 – Текуће субвенције приватним предузећима, позиција 118. Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2020. годину („Службени гласник града Врања“, број: 30/2019), члана 3. и члана 4. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 16/2016 и 8/2017), члана 70. Статута Општине Владичин Хан(„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/2019), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/2013), године Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 22.01.2020. године, расписисује:

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

 РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ

 

            I Намена средстава за остваривање јавног интереса

 

            Јавни позив за учешће на општем конкурсу се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, у складу са  Законом о јавном информисању и медијима.          

            Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација траје до 31.12.2020. године.

Реализација пројекта мора бити доступна / видљива грађанима са територије општине Владичин Хан.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

 

II Износ средстава опредељених за конкурс

 

            Средства опредељена за овај конкурс износе 3.600.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 1. 000.000,00 динара.

            Ако средства опредељена за конкурс нису у целости расподељена, Oпштинско веће   општине Владичин Хан може да распише нови конкурс за расподелу преосталих средстава до краја исте календарске године.

            Средства која се расподељују на основу спроведеног јавног конкурса, расподељују се у складу са правилима о додели државне помоћи.

Јавни позив ће се објавити на званичној интернет страници  општине Владичин Хан(мора бити видљив и доступан јавности све време трајања конкурса) и дневном листу.

 

III Право учешћа на конкурсу има:

 

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;

2)правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

            Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

            Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија може конкурисати с једним пројектом за сваки медиј.

            Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.   

 

IV Критеријуми за оцену пројекта

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из тачке 1. овог члана,  посебно се оцењује:

  1. Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

-          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-          заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

  1. Утицај  и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

  1. Капацитети са становишта:

-          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-          неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

  1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и

-          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

             На основу критеријума из тачкe 2. овог члана,  посебно се оцењује:

            1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља секретар Комисије, од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

           2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

            Програмски приоритети су:

1. Медијски садржаји који доприносе афирмацији интерактивног учешћа грађана у побољшању рада локалне самоуправе;

            2. Медијски садржаји значајни за привредни развој и стварање повољног привредног амбијента на територији општине Владичин Хан;

3. Медијски садржаји из области образовања и науке који афирмишу рад образовних и научних институција општине Владичин Хан;

4. Медијски садржаји у области културе и очувања културног наслеђа општине Владичин Хан;

5. Медијски садржаји намењени младима, који промовишу стручна и научна достигнућа, здрав начин живота, ненасиље и значај спорта на територији општине Владичин Хан;

6. Медијски документарно–образовни садржаји у домену људских права и слобода – право на рад (програмски садржаји о родној равноправности, запошљавању, старим занатима, траженим образовним профилима, иновацијама и програмима у области запошљавања);

7. Специјализовани медијски садржаји едукативног типа из области пољопривреде и руралног развоја на територији сеоског подручја општине Владичин Хан;

8. Специјализовани медијски садржаји едукативног типа из области борбе против корупције, као и истраживачки медијски програми у области борбе против корупције;

9. Медијски садржаји који омогућавају остваривање права припадника националних мањина који живе на територији општине Владичин Хан на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета;

10. Медијски садржаји који доприносе заштити интереса особа са инвалидитетом на територији општине Владичин Хан и обезбеђивања њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања;

11. Медијски садржаји посвећени енергетици, комуналним темама, као и промовисању енергетске ефикасности и примера добре праксе на територији општине Владичин Хан;

12. Медијски садржаји из области заштите животне средине (едукативни програми, промоција и заштита природних ресурса Владичиног Хана и околине);

13. Информативно–образовни медијски садржаји из области безбедности и унапређења стања безбедности на територији општине Владичин Хан.

14. Медијски садржаји из области унапређења положаја и равноправности одређених друштвених група на територији општине Владичин Хан: малолетника, економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих и сл;

15. Медијски садржаји из области унапређења медијске писмености на територији општине Владичин Хан.

16.Медијски садржаји посвећени подизању свести о здравственој култури, односно превенцији.

Пројекти који се баве напред наведеним темама, имаће предност приликом оцењивања пројеката, али учесници у конкурсу могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног информисања.

 

 

 

V Документација која се прилаже

 

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

1.попуњен и оверен пријавни Образац 1 у шест примерака:

-Попуњен предлог пројекта и

-Попуњен буџет пројекта.

Образац се преузима на званичној интернет страници Општине Владичин Хан, на адреси: www.vladicinhan.org.rs

            2. Копије следећих докумената, у једном примерку:

- Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

- Решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;

- Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије; 

- Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица, односно  предузетнике који се баве производњом медијског садржаја);

- потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун). 

- потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је, за које пројекте и у ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године.

 

VI Рокови

 

            Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу  и на званичној интернет страници општине Владичин Хан, на адреси: www.vladicinhan.org.rs..

Одлуку о расподели средстава доноси Oпштинско веће општине Владичин Хан, на основу образложеног предлога Комисије, у року до 90 дана од дана закључења Конкурса.

 

            VII Позив за учешће у раду Комисије

 

Позивају се новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања овог конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за чланове Комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Позивају се медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду Комисије, да писаним путем предложе своје чланство у Комисији.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Уз предлог за члана Комисије доставља се и његова кратка биографија.

Удружења и појединци, предлоге за члана Комисије могу послати у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу на адресу: Општина Владичин Хан, Општинско веће општине Владичин Хан, улица Светосавска број 1, 17510 Владичин Хан, са назнаком: „Предлог за члана/чланове Комисије за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Владичин Хан у 2020. години“ или предајом у Услужном центру општине Владичин Хан, на шалтеру број 1 - Писарница.

 

 

 

VIII Начин пријављивања учесника на општем конкурсу

           

            Подносилац пријаве је у обавези да наведену документацију достави у штампаној и електронској форми - на компакт диску (ЦД или ДВД), у затвореној коверти.

            Пријаве пројеката на конкурс слати поштом на адресу: Општинско веће Општине Владичин Хан, Светосавска 1, 17510 Владичин Хан , у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из буџета Општине Владичин Хан ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години“ и са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ или предајом у Услужном центру Општине Владичин Хан, на шалтеру број 1 - Писарница.

            Пријаве које стигну ван прописаног рока, на погрешном обрасцу или уз коју није поднет ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, неће бити разматране. 

            Додатне информације се могу добити радним данима, од 11 до 14 часова, на телефон 017/390-512.

          

IX Објављивање Одлуке о расподели средстава

 

            Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на званичној интернет страници Општине Владичин Хан, на адреси: www.vladicinhan.org.rs., и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,

Број: 06-3/4-1/20-III

 

                                                           ПРЕДСЕДНИК

                                                                                            Горан Младеновић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси