Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Рума за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

29. 01. 2020.

Конкурс Општине Рума за суфинансирање медијских пројеката

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, бр. 401-00-00168/2019-01/2 од 26.12.2019. године, чланова 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), члана 15. став 1. тачка 35. Статута општине Рума („Службени лист општина Срема”, број 06/2009, 38/2012 и 28/2014), Одлуке о буџету општине Рума за 2020. годину и члана 6. Одлуке о суфинансирању пројеката из буџета Општине Рума ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години ("Службени лист општина Срема", бр. 1/2020 од 17.01.2020. године), Председник општине Рума, расписује

К О Н К У Р С

 за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Рума у 2020. години

 

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

 

            Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

 

            Kао медијске теме од јавног интереса у области јавног информисања, утврђене су следеће теме:

- афирмисање позитивних вредности и права деце;

- образовање, активизам младих и квалитетно слободно време младих, ваннаставне активности, стваралаштво ученика, медијски програми за децу;

- социјална политика, брига о особама са инвалидитетом и проблеми старих лица;

- борба против свих видова зависности, свих видова насиља и проблема трговине људима;

- родна равноправност, женско предузетништво и положај националних мањина;

- хуманитарне активности и волонтерски рад;

- промоција здравља и здравог приступа животу;

- обновљиви извори енергије - развијање свести о рециклажи,  комунални проблеми  и брига о животној средини;

- промовисање пермакултуре;

- смањење незапослености и сиромаштва;

- аграрно предузетништво;

- права потрошача;

- културно-историјско наслеђе у Општини Рума, извештавање о догађајима из културног живота, промовисање културе и уметничког стваралаштва;

- промоција спорта;

- туризам у Општини Рума.

 

            Буџетска средства за спровођење Одлуке о суфинансирању пројеката из буџета Општине Рума ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години, опредељена су на буџетској позицији 117-454 -"Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања - Субвенције приватним предузећима" у износу од 29.650.000,оо (словима: двадесет девет милиона шесто педесет хиљада) динара.

 

            Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 50.000,оо (словима: педесет хиљада) динара, а највећи износ средстава по пројекту је 16.000.000,оо (словима: шеснаест милиона) динара.

 

            Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

 

            Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

 

 

II  ПРАВО УЧЕШЋА

 

            На конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији Општине Рума;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији Општине Рума.

 

            Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода!

 

            Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa!

 

            Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

 

            Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки од медија.

 

            Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

            Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.  Значај пројекта са становишта:

-        остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-        остваривање намене конкурса;

-        усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

-        идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-        заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2. Утицај и изводљивост са становишта:

-       усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама  циљних група;

-       степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-       мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;

-       разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-       степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.  Капацитети са становишта:

-       степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-       неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-       стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-       прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-       економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

-       да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

-       доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

            Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
 4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
 5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
 6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

 

 

            На све обавезе које нису наведене у овом Јавном позиву, примењују се одговарајуће одредбе Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

 

 

IV  РОКОВИ

 

            Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у „Сремским новинама“ и „М-новинама“, односно од 29.01.2020. године  до 17.02.2020. године.

 

            Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

 

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

            Учесник конкурса је обавезан да достави:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта Општине Рума www.ruma.rs:
 • Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
 • Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
 1. Копије следећих докумената у једном примерку:
 • Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
 • Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
 • Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;
 • Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

 

 

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 

          Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије, која уз предлог за чланове комисије, подносе и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

          Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије Начелнику општинске управе општине Рума. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратку биографију.

          Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

            Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања овог Конкурса у листу „Сремским новинама“ и „М-новинама“.

 

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

 

 

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

           

            Пријаве се подносе у затвореној коверти, насловљеној са „Пријава на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Рума у 2020. години “ и са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“, Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), преко писарнице Општинске управе, или поштом на адресу: Орловићева бр. 5, 22400 Рума.

 

            Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.

 

            Неблаговремене пријаве на Конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, наведена Комисија неће ни разматрати. Учесник Конкурса који је поднео непотпуну, односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року. У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

 

            Учеснику Конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у Јавном позиву за учешће на Конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се наведено обавештење, и његов пројекат се не разматра.

 

            Додатне информациjе се могу добити радним данима од 7 до 15 часова у Одељењу за друштвене делатности, односно на телефон:  022/478-800.

 

У Руми, 24.01.2020. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

Слађан Манчић

 

 

 

 

Број: 642-2-1/2020-IV

Дана: 24.01.2020. године

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси