Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Мерошина за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

10. 02. 2020.

Конкурс Општине Мерошина за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 15. 17.,18., 19. и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 4.,6.и 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке о буџету општине Мерошина за 2020.годину („Сл.лист града Ниша, бр.104/19 ), Начелник Општинске управе општине Мерошина расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА У 2020. ГОДИНИ

Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом суфинансирати

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години се расписује за пројекте производње медијских садржаја из облаасти јавног интереса на територији општине Мерошина.

Намена конкурса је суфинасирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана на територији општине Мерошина; заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације. 

Износ средстава која су опредељена за конкурс

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета Општине Мерошина износи 1.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара , а највећи износ средстава по пројекту износи 500.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу 

Право учешћа на конкурсу има:

(1)               издавач медија који је уписан у регистар медија;

(2)               правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода као и издавач медија који није уписан у Регистар медија.

Услови за учешће на конкурсу

На конкурсу се може конкурисати само с једним пројектом. Ако је учесник конкурса  издавач више медија,  може на  конкурсу  учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мерошина.

Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до износа који је утврђен конкурсом.

Критеријуми за оцену пријава на конкурс

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су: 

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања; 

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. 

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује: 

1. Значај пројекта са становишта: 

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања; 

- остваривање намене конкурса; 

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; 

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа. 

2. Утицај и изводљивост са становишта: 

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; 

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; 

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; 

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; 

- степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка). 

3. Капацитети са становишта: 

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; 

- неопходних ресурса за реализацију пројекта; 

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. 

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: 

- прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; 

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује: 

1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије); 

2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити. 

Специфични ближи критеријуми за оцењивање пројеката:

-         у којој мери и у ком обиму предложени пројекат доприноси благовременом информисању о дневним догађајима и актуелностима на територији општине Мерошина,

-         квалитет информисања (истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање грађана на територији општине Мерошина),

-         награде и признања,

-         да ли је медијски садржај бесплатно доступан свим грађанима на територији општине Мерошина.

Конкурсна комисија ће приликом оцењивања пројеката, поред испуњености горе наведених критеријума, оцењивати и критеријум остваривање јавног интереса у области јавног информисања од локалног значаја у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Рок за пријављивање на конкурс

Конкурс ће бити објављен на сајту www.merosina.org.rs и у дневном листу ''Народне новине''. 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу  „Народне новине“ и на сајту општине Мерошина www.merosina.org.rs.

Пријава на конкурс подноси се на адресу: Општина Мерошина, Цара Лазара бр.17, 18252 Мерошина, са назнаком: Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мерошина  у 2020. години и предаје се на писарници Општинске управе општине Мерошина непосредно или препоручено поштом.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити радним данима од 11 до 14 часова на телефон 018/4892-034, лице за контакт  Данијела Николић.

Документација коју прилаже подносилац пројекта

Пријава се подноси путем јединствених образаца који су објављени на сајту www.merosina.org.rs:

-         Образац 1 (пријава и табеле за пројектно суфинансирање из области јавног информисања) у четири примерака.

Уз наведени образац неопходно је приложити:

-         Фотокопију Решења о упису у Регистар медија Агенције за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима,

-         фотокопија Решења о регистрацији правног лица или предузетника у АПР,

-         дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије,

-         оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма)

-         доказ да се учесник на конкурсу не налази у блокади

-         визуелни приказ предложеног медијског садржаја/трејелер, примерак новина, џингл и сл.

Конкурсна комисија

Оцену пројеката поднетих на конкурс врши стручна комисија од три или пет чланова, у зависности од броја приспелих пријава (у даљем тексту: Комисија).

Чланове стручне комисије именује начелник Општинске управе општине Мерошина и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.

Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији.

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Позивају се медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Општини Мерошина.

Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

Рок за достављање предлога за чланове комисије исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Одлука о расподели средстава

Одлуку о расподели средстава доноси Председник Општине Мерошина, а на основу образложеног предлога Комисије.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Одлука се доноси у облику решења са образложењем.

Решење о расподели средстава објављује се на веб-сајту општине Мерошина и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској форми.

 

 

Уговор о додели средстава

Решење представља основ за закључење уговора са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности.

Уговором о додели средстава ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна.

Уговор са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности закључује руководилац органа који је расписао јавни позив.

Извештај о спроведеним активностима

Учесници конкурса који су добили средства, извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са законом и закљученим уговором.

Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.

Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта.

 

 

 

Број: 345- 341

У Мерошини, 05.02.2020.године

 

                                                                                                            НАЧЕЛНИК

                                                                                                  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                       Данијела Николић

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси