Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Медвеђа за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

20. 03. 2020.

Конкурс Општине Медвеђа за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), чл. 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“ бр.13/10, 100/11,91/12, 37/13, 97/13 и 119/14 ), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.16/16 и 8/17), члана 79. и 82. Статута Општине Медвеђа („Сл. Гласник града Лесковца“ бр. 9/2019), Одлуке о усвајању годишњег плана јавних конкурса за 2020.годину 08 број: 06-4/2020 од 28.01.2020.године и Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2020. годину, Општинска управа општине Медвеђа, расписује:

K О Н К У Р С

 

за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Медвеђа у  2020. години

 

 

Предмет конкурса

 

 

Предмет конкурса је   суфинансирање производње медијских садржаја на територији општине Медвеђа у 2020.години, који су значајни за остваривање јавног интереса који је дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од три године.

Одобрена средства, за пројекте који трају дуже од годину дана, исплаћују се у години за коју је конкурс расписан.

Учесници конкурса који су добили средства, извештај о реализацији пројекта достављају  органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са  законом и закљученим уговором.

Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од годину дана доставља наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за сваку календарску годину, до краја те године, органу који му је одобрио средства.

Циљеви конкурса: подршка остваривању права грађана на јавно информисање; развој медијског плурализма; подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања; подршка медијског стваралаштва и остваривању права на информисање у свим областина јавног живота посебних, а нарочито заштићених група.

 

II

 

Износ средстава који је опредељен за конкурс

 

За пројекте производње медијских садржаја опредељена су средства у укупном износу од 4.750.000,00 динарa и то износ од 3.875.000,00 динара на конту 424000 - специјалистичке услуге и износ од 875.000,00 на конту 481000 - дотације невладиним организацијама.  

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 50.000, 00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 3.500.000,00 динара.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80%  вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Право учешћа на конкурсу

 

На конкурсу може учествовати:

- издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом о јавном информисању и медијима;

- правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија; који је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

- правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

 Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

 Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и нису оправдали трошкове (утрошена средства) по претходном позиву.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

 

IV

 

Критеријуми за оцену пројеката на основу којих ће се додељивати средства

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)  мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

  1. Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

-          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-          заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

  1. Утицај  и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

  1. Капацитети са становишта:

-          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-          неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

  1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

             На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

            1.  да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс, може утврдити  и   ближе критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одређивање приоритетних тема и сл.).

 

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката

 

-  унапређење медиjског стваралаштва у области културе, науке и образовања;

- информисање и унапређење положаjа и равноправности свих сегмената друштва (информисање и едукациjа деце и младих, економски и социјално угрожених друштвених група, родна равноправност, итд.);

- актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, слободно време, борба проти корупције, борба против психоактивних супстанци и алкохолизма, борба против говора мржње, проблеми неразвијених општина, итд.);

-  допринос развоjу истраживачког новинарства;

-  очување националног и културног идентитета и jезика,;

- очување културног и језичког идентитета припадника националних мањина и подстицање стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина.

- технолошка опремљеност и кадровска оспособљеност медија, подносиоца пројекта, за одржавање стандарда квалитета у стварању и емитовању програма – реализацији поднетог пројекта на територији општине Медвеђа;

 

V

 

Рокови

 

Јавни позив за учешће на конкурсу је објављен на званичној ВЕБ презентацији општине Медвеђа, на интернет адреси www.medvedja.org.rs и у недељним новинама...“Нова наша реч“.

 

Рок за подношење пријава и пројеката је од 09.03.2020. године до 23.03.2020. године

 

            Проверу документације поднете на конкурс, односно испуњеност услова за учешће на конкурсу и поштовање рокова врши Одељење за општу управу општине Медвеђа.

Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року. Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, не разматра се.

Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење из става 1. овог члана и његов пројекат се не разматра.

Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.

Одлуку о расподели средстава са образложењем, у форми решења, доноси на основу предлога комисије, начелник Општинске управе општине Медвеђа. Рок за доношење решења је 90 дана од дана закључења конкурса.

Орган који је расписао конкурс, доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у електронској форми и објављује га на званичној ВЕБ презентацији општине Медвеђа. Поред решења, на званичној ВЕБ презентацији општине Медвеђа биће објављене и информације за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

На основу решења закључује се уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта, а који стручна служба општинске управе доставља у најкраћем могућем року учесницима конкурса којима су одобрена средства. Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања доставља потписан и оверен уговор органу који је расписао конкурс. Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави уговор сматраће се да је одустао од додељених средстава.

 

VI

 

Документација коју прилаже подносилац пројекта

 

-Образац 1. (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања) и Образац 1.2. ( Буџет пројекта ) се преузима са званичног сајта општине Медвеђа и подноси се у 4 (четири) примерка.

Учесник Конкурса прилаже и копије следећих докумената у 1(једном) примерку

- дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

- кратке биографиjе кључних учесника проjекта (наjвише 3 учесника);

-оверена изјава/сагласност медија ( или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију ( обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);

- потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у ком износу додељена државна помоћ мале вредности(de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године;

- потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

 

Пријаве на Конкурс слати у затвореној коверти на адресу: Општина Медвеђа, Канцеларија за локални економски развој, Јабланичка 48, 16240 Медвеђа, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката у области jавног информисања, или предати лично у писарници општинске Управе општине Медвеђа.

Конкурсни материјал се не враћа.

 

VII

 

Позив за учешће у раду комисије

 

Позивају се  новинарска и медијска удружења као и  медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да доставе своје предлоге за чланове комисије са биографијом.

Уз предлог за чланове Комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Предлози за чланове комисије достављају се најкасније у року од  20 дана од дана објављивања конкурса.

 Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији, а Одлука о именовању чланова комисије биће објављена на сајту општине Медвеђа.

За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Предлоге доставити у писменој форми на адресу: Општина Медвеђа, Канцеларија за локални економски развој, Јабланичка 48, 16240 Медвеђа, са назнаком: ''Конкурс за суфинансирање проjеката у области jавног информисања'', или предати лично у писарници општинске Управе општине Медвеђа.

За  праћење и контролу реализације пројекта задужено је  Одељење за привреду и финансије.

 

                                                                                                              НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 03 Број 403-21/2020                                                                                                                                                                                        

У Медвеђи, 06.03.2020.године                                                            Светлана Тодоровић, дипл.правник                                                                               

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси