Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Града Новог Сада за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

10. 11. 2020.

Конкурс Града Новог Сада за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 18. став 1. и члана 19. ст. 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чл. 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00097/2020-01/3 од 2. новембра 2020 године, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) и члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градоначелник Града Новог Сада расписује

II  Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години

 

I        ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања који се реализују у 2020. години, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/19 и 45/20), у износу од 15.000.000,00  динара, и то за:

            - пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Новог Сада, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Новог Сада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације и

            - пројекте oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања.

Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 7.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије, новинске агенције као и за oрганизовање и учешће на стручним, научним и пригодним скуповима може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију, интернет порталима као и за oрганизовање и учешће на стручним, научним и пригодним скуповима средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

  II   ПРАВО УЧЕШЋА

 

На Јавном конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија који емитује/дистрибуира медијски садржај на територији Града Новог Сада,
 2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који се емитује на територији Града Новог Сада, и
 3. правно лице, односно предузетник са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања (носиоци пројеката могу бити: издавачи медија, професионална новинарска удружења, новинарске школе, стручне агенције у области новинарства и невладине организације које се баве медијском проблематиком).

 

            Медиј из тачке 1. и 2. мора бити уписан у Регистар медија Агенцијe за привредне регистре. Медијем се сматрају и интернет странице уколико су уписане у Регистар медија.

Пројекти организовања и учешћа на стручним, научним  и пригодним скуповима из тачке 3. морају бити организовани у складу са мерама за спречавањe и сузбијањe заразне болести COVID 19, које су на снази у току  реализације пројеката.

            Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од Градске управе, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта и за које се утврди да су средства нанаменски трошила.

            За сваку од наведених области конкурса, учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије, новинске агенције као и за oрганизовање и учешће на стручним, научним и пригодним скуповима, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2) мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

 

 1. Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

-          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-          заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

 1. Утицај  и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

 1. Капацитети са становишта:

-          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-          неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

             На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

            1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда,

           2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Поред наведених критеријума пројекат ће се вредновати и на основу следећих специфичних критеријума:

    

   Специфични критеријуми за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији Града Новог Сада;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 3. актуелност теме;
 4. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група и
 5. мера у којој предложени пројекат доприноси афирмацији мултикултуралности.

 

           Специфични критеријуми за оцењивање пројеката  организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања:                             

 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу и промоцији медијског и новинарског професионализма, новинарске аутономије и саморегулације;
 2. мера у којој предложени пројекат доприноси јачању стручних капацитета  медијских посленика (новинара, менаџера, истраживача, стручњака из области медијског права и сл.);
 3. мера у којој предложени пројекат доприноси упознавању јавности са развојем и новим достигнућима у медијском сектору и
 4. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености.

 

  IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 10 дана од дана обjављивања у дневном листу „Дневник.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 45 дана од дана закључења конкурса. Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави у року од 15 дана од завршетка пројекта.

 

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

            Образац Пријаве  (Образац  1 - пријава и Образац 1- табела буџета пројекта) се преузима са званичне интернет странице Градске управе за културу: www.kultura.novisad.rs у делу конкурси/јавно информисање.

Пријава Пројекта се предаје у шест примерака.

 

 

            Учесник Конкурса приложе и копије следећих докумената у једном примерку:

 

 1. акт о регистрациjи правног лица или предузетника у одговарајућем регистру;
 2. решење о регистрацији из Регистра медија који води Агенција за привредне регистре;
 3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. оверена изjава/сагласност издавача медија (или више њих) да ће подржан програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 5. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 6. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу;
 7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

 

Документација из тач. 2, 3, 4, и 7. није потребна у случају конкурисања са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.                      

 VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године (приложити доказ о регистрацији) пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати у року од 7 дана од дана објављивања конкурса.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

VII    ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

           О додели средстава, на предлог конкурсне комисије, одлучује Градоначелник решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, Градоначелник може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава.

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

 

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

            Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

На основу овлашћења Градоначелника, Градска управа за културу и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

            Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.

            Корисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена. 

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор са Градском управом, уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

Одобрена средства се користе искључиво за намене за којe су додељена, а корисник средстава је дужан да Градској управи достави извештај о реализацији пројекта, материјални доказ о реализацији и дистрибуцији/емитовању, као и о наменском коришћењу додељених средстава у прописаном року.

VIII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст конкурса, Образац за пријаву и Образац извештаја обjављују се и на званичнoj интернет страници Градске управе за културу: www.kultura.novisad.rs где су видљиви и доступни током трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављено на званичним интернет страницама: www.novisad.rs и www.kultura.novisad.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

           Конкурсни материјал се не враћа.  Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

            Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти у писарници Градске управе, Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште, на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада за II Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години.

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси