Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Аранђеловац за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

02. 08. 2018.

Конкурс Општине Аранђеловац за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члан 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08) и Одлуке о расписивању конкурса за медије бр. 06-745/2018-01-3 од 31.07.2018. године Општинско веће општине Аранђеловац расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2018. ГОДИНИ

  1. 1.    Намена средстава за остваривање јавног интереса

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац у 2018. години ( у даљем тексту: Конкурс) се расписује за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на територији општине Аранђеловац.

Општина Аранђеловац ће на основу овог јавног позива суфинансирати пројекте ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се односи на:

-       истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисањe свих грађана општине Аранђеловац;

-       информисањe особа са инвалидитетом и других мањинских група;

-       подршка производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи.

 

  1. 2.    Износ средстава која су опредељена за Конкурс

Висина средстава намењених за суфинсирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања путем овог Конкурса из буџета општине Аранђеловац износи  8.000.000,00 (осаммилиона) динара.

Конкурс се расписује за спровођење пројекта чија реализација не може бити дужа од три године.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирње пројекта у износу од највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

Најмањи износ средстава који се одобравају по пројекту је 50.000,00 (педесетхиљада) динара а највиши износ средстава који се одобравају по пројекту је 5.000.000,00 (петмилиона) динара.

  1. 3.    Право учешћа на Конкурсу

На Конкурсу могу учествовати:

-       издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Аранђеловац;

-       правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који се емитује на територији општине Аранђеловац;

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом. Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

  1. 4.    Критеријуми за оцену пројеката

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

На основу овог критеријума посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

- остваривање намене конкурса;

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

- степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацију пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

- прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу овог критеријума посебно се оцењује:

1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката:

-       да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Аранђеловац;

-       покривеност на територији општине Аранђеловац;

-       учешће финансијских средстава из буџета општине Аранђеловац у планираном укупном буџету учесника конкурса у 2018. години;

-       кадровски капацитет и техничка опремљеност;

-       искуство и континуитет у производњи медијских садржаја дефинисаних Конкурсом;

-       заступљеност медијских садржаја дефинисаних Конкурсом у предложеном пројекту (дужина радио и тв програма, број страница са текстовима у новинама и сл.)

 

  1. 5.    Рокови

Јавни позив за достављање пројеката отворен је до 15.08.2018. године до 14:00 часова.

Одлуку о расподели средстава доноси председник општине Аранђеловац најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса, а на основу образложеног предлога конкурсне комисије,

Одлука о расподели средстава се доноси у облику решења са образложењем.

Решење о расподели средстава објављује се на веб-сајту општине Аранђеловац и доставља се сваком учеснику Конкурса у електронској форми.

На основу решења о расподели средстава закључује се уговор, којим ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна и који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

  1. 6.    Документација

Учесници Конкурса су обавезни да доставе:

-       пријаву на Конкурс на обрасцима прописаним од стране Министарства културе и информисања ( а који се могу преузети са сајта општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs);

-       оверену фотокопију Решења о упису у Регистар медија;

-       оверену фотокопију Решења Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) о издавању дозволе за емитовање програма;

-       оверена изјава медија да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију;

-       оверена изјава, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да учесник конкурса нема изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

-       оверену изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ће учесник реализовати пројекат сопственим кадровским и техничким капацитетима или оверени изјаву да ће уколико не располаже сопственим одговарајућим техничким и кадровским капацитетом обезбедити неопходан капацитет за реализацију пројекта на други начин.

 

Пријаве се подносе најмање у једном примерку, у штампаном облику и на ЦД-у.

Пријаве слати или предавати на пријемном шалтеру Управе општине Аранђеловац, у запечаћеним ковертама овереним печатом са назнаком „КОНКУРС ЗА МЕДИЈЕ - НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Управа општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10, 34 300 Аранђеловац.

  1. 7.    ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писменим путем обрате Управи општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10, 34 300 Аранђеловац.

Уз предлог за чланове комисије потребно је доставити и кратке биографије, а новинарска и медијска удружења уз предлог за чланове комисије поред кратких биографија предложених чланова подносе и доказ о регистрацији. Предлоге слати до закључења Конкурса 15.08.2018. године до 14:00 часова.

Предлози се предају у писменој форми тако што се шаљу поштом или предају лично на пријемном шалтеру Управе општине Аранђеловац у запечаћеним ковертама са назнаком „Конкурс за медије – Предлог за члана Комисије – НЕ ОТВАРАТИ“.

  1. 8.    Опште информације

Конкурс се објављује у дневном листу „НОВОСТИ“.

Конкурс и Обрасци за пријаву објављују се на веб-сајту општине Аранђеловац, на адреси: www.arandjelovac.rs , где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Конкурсни материјал се не враћа.

Носиоци пројекта који буду учествовали на Конкурсу немају право на рефундацију трошкова.

Општина Аранђеловац задржава право да у било ком тренутку обустави поступак.

Додатне информације се могу добити радним данима од 12 до 14 часова на телефон: 713-886 и  711-722.

 

 

 

 

 

 

Коментари (1)

Остави коментар
чет

20.09.

2018.

anonymous [нерегистровани] у 14:47

PROPUSTI

Ne znam da li ste detaljno propratili ovaj konkurs, ali evo nekoliko podataka koje sam uspela da pronadjem. Prvo ista komisija kao i prethodnih godina a clanovi komisije svi iz istog udruzenja, cini mi se udruzenje novinara pomoravlja. U resenju-odluci nema obrazlozenja sto je neko dobio i za sta odnosno sto neko nije dobio pa se i ne znaju detalji o medijima koji su ucestovovali na ovom konkursu. Novac je komisija namenila licima koje obavljaju gradjevinsku delatnost i koji nisu ni upisani u registar medija. Sve u svemu mislim da UNS treba da pristupi svim konkursima istovetno odnosno da svojim ugledom i institucialno reagujete jer sve sto sam navela i desetine drugih stavki iz ovog konkursa stete nasoj profesiji, a pre svega mislim da ste trebali da reagujete kada je rec o troclanoj komisiji iz istog udruzenja i koja je svake godine u istom sastavu a o ovim gradjevinskim preduzecima itd da ne duzim.

Одговори

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси