Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Града Београда за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

06. 08. 2018.

Конкурс Града Београда за суфинансирање медијских пројеката

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 58. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, 126/16, 2/17 и 36/2017) и Одлуке о буџету Града Београда за 2018. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 95/17 и 64/18)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за информисање 

Расписује

КОНКУРС
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Београда у 2018. години

И НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Београда; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Београда за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације. 
Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Београда у 2018. години, износе 90.000.000,00 динара.
Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 200.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 7.000.000,00 динара. 
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

II  ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурсу може учествовати: 
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији града Београда;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији града Београда.
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.
Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом. 
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:
1.1.  Значај пројекта са становишта:
- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
- остваривање намене конкурса;
- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама  циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
1.3.  Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије); 
2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити. 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су: 
1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији града Београда;
2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и језика; 
3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.; 
6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

IV РОКОВИ
Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Политика”: од 3. до 23. августа 2018. године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА
Учесник конкурса је обавезан да достави:
1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта Града Београда www.београд.рс:

  • Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
  • Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

2. Копије следећих докумената у једном примерку:
- Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун), која није старија од датума расписивања конкурса;
- Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
- Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије; 
- Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма);
- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;
- Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије. 
Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења. 
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије, Граду Београду, Градској управи Града Београда, Секретаријату за информисање. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије. 
Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Политика“.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту Града Београда, www.београд.рс, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса. 
Пријаве пројеката слати на адресу: Секретаријат за информисање, ул. краљице Марије бр. 1/XИ, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Београда у 2018. години”.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници Града Београда www.beograd.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Додатне информације се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 011/715-7812 и 715-7455.

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси