Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Nova Varoš: Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

22. 01. 2015.

Nova Varoš: Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Na osnovu člana 17 Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br.83/14), člana 68 Statuta Opštine Nova Varoš („Sl. list Opštine Nova Varoš“ br.10/2008 i 9/2012), Odluke o budžetu Opštine Nova Varoš za 2015. godinu (br. 06-34/2/2014.) i Odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Nova Varoš za 2015. godinu br.345-1/2015-01 od 21.01.2015.godine, Predsednik opštine Nova Varoš raspisuje:

JAVNI POZIV

za učešće na konkursima za  sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Nova Varoš u 2015. godini

I PREDMET KONKURSA  

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Nova Varoš, putem štampanih, radio, televizijskih i elektronskih medija, koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta Opštine Nova Varoš za 2015.godinu u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja se raspisuje za projekte:

1) proizvodnje medijskih sadržaja

Predmet konkursa je oblikovan u 3 Lota ( kategorije):

1) Javno informisanje putem štampe;

2) Javno informisanje putem radija;

3) Javno informisanje putem televizijskih i elektronskih medija.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u 2015.godini.

Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju stanovnika opštine Nova Varoš o zbivanjima na lokalnom nivou, odnosno o radu organa Opštine Nova Varoš kao lokalne samouprave, o zbivanjima u obrazovanju, o zdravlju ljudi, kulturi, umetničkom stvaralaštvu sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine, fizičkoj kulturi, o razvoju demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, informisanju osoba sa invaliditetom i manjinskih grupa.

II CILj KONKURSA

Cilj konkursa je istinito, pravovremeno, nepristrasno i potpuno informisanje građana na teritoriji opštine Nova Varoš o svemu što se odnosi na vršenje vlasti na lokalnom nivou, o delatnostima od javnog interesa, o radu ustanova i drugih subjekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine Nova Varoš, o zbivanjima i događajima u javnom sektoru, zatim podsticanje raznovrsnosti medijskih sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja, slobodnog razvoja nezavisnih i profesionalnih medija, odnosno o svemu o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju:

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik,  koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavač medija, odnosno pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja koji ima sedište ili organizacionu jedninicu na teritoriji opštine Nova Varoš, ili koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji se emituje na teritoriji opštine Nova Varoš.

Na konkursu se može učestvovati samo jednim projektom.

Izdavač više medija može konkurisati jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravno lice ili preduzetnik koji je 2014. godine bio korisnik budžetskih sredstava za informisanje može biti učesnik ovog konkursa samo pod uslovom da je dostavio odgovarajući izveštaj o ostvarenm mesečnim obavezama iz 2014.godine, određen ugovorom zaključenim sa Opštinom Nova Varoš po tom osnovu. Pravo učešća nemaju izdavač medija, odnosno pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima dugovanja prema Opštini Nova Varoš i nalaze se u sistemu prinudne naplate.

 Učesnici konkursa mogu konkurisati za pojedine kategorije ili za sve kategorije u celini ( štampa, radio, televizija i elektronski mediji).

IV KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE

Kriterijumi za učešće na konkursu su:

1) projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska ili vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, odnosno:

- istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana u opštini Nova Varoš,

- ostvarivanju javnog interesa podstičući ravnopravnost medijskih sadržaja, slobodu izražavanja ideja i mišljenja, slobodan razvoj nezavisnih i profesionalnih medija, zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije,

- informisanju svih građana bez obzira na starosnu dob, versku i političku opredeljenost, nacionalnu i rasnu pripadnost,

- informisanju i podršci u proizvodnji medijskih sadržaja o obrazovanju uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, zdravlju ljudi, zaštiti životne sredine, razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, slobodnom razvoju ličnosti, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, verskim pravima, zaštiti dece i omladine, kulturi, umetničkom stvaralaštvu, privredi, preduzetništvu, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma,

- informisanju o pitanjima od interesa za javnost (objavljivanje informacija, o događajima i ličnostima o kojima javnost ima opravdan interes da zna),

2) učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom,

3) da učesniku konkursa nisu izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda, odnosno da dokažu o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

V TRAJANjE JAVNOG POZIVA

Javni poziv za dostavljanje predloga projekata otvoren je od 21.januara do 05.februara 2015.godine.

VI PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijava se podnosi na obrascu, koji je propisalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Prijavni obrasci su dostupni na internet stranici Opštine Nova Varoš www.novavaros.rs.

Podnosilac projekta dužan je da podnese sledeću dokumentaciju:

  • Fotokopija Rešenja o upisu u Registar medija,
  • Fotokopiju Rešenja Republičke radiodifuzne agencije o izdavanju dozvole za emitovanje programa,
  • Dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija,
  • Dokaz da je izdavač medija, odnosno pravno lice, odnosno preduzetnik koji je učesnik na konkursu, izmirio poreska dugovanja po osnovu plata i doprinosa u 2014.godini
  • Dokaz da račun izdavača medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je učesnik konkursa nije blokiran;
  • Prijavu na konkurs, sa detaljnim opisom projekta, na propisanom obrascu;
  • Detaljno razrađen budžet projekta, na propisanom obrascu,
  • Opciono – vizuelna projektna dokumentacija: fotografije, štampani materijtal, materijal na CD-u i sl.

Prijava sa dokumentacijom se podnosi u 1 primerku putem pisarnice Opštinske uprave Opštine Nova Varoš, Karađorđeva 32, 31320 Nova Varoš, sa nazivom: Za konkurs za javno informisanje, ili putem pošte, preporučenom pošiljkom sa svom potrebnom dokumentacijom na istu adresu. Na koverti obavezno istaći za koju kategoriju medija ( 1,2 ili 3, odnosno štampa, radio, TV i elektronski mediji) se konkuriše.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

VII OCENA PROJEKATA

Prijave na konkurs biće ocenjene prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti interes u oblasti javnog informisanja i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima,  odnosno obaveštenosti i informisanosti građana opštine Nova Varoš i javnosti.

Kriterijumi za ocenjivanje projekta su:

-     značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje.

-     usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa.

-     dostupnost većem broju korisnika – stepen pokrivenosti teritorije opštine Nova Varoš realizovanimmedijskim sadržajima. U okviru ovog kriterijuma ocenjivaće se dostupnost štampe, radija, televizijskih i elektronskih medija na celokupnoj teritoriji opštine Nova Varoš. Učesnici konkursa dužni su da dostave dokaze o pokrivenosti emitovanja medijskih sadržaja na teritoriji opštine Nova Varoš.

-     dosadašnje pozitivno iskustvo u ostvarivanju javnog interesa građana na teritoriji opštine Nova Varoš. U okviru ovog kriterijuma ocenjivaće se zastupljenost medijskih sadržaja u medijima dostupnim velikom broju korisnika.

-     broj planiranih medijskih sadržaja (emisija, stranica u štampi, internet stranica itd.).

-     doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti.

-     originalnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje.

-     unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

-     informisanje i edukacija dece i mladih.

Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: komisija).

Članove stručne komisije imenuje predsednik Opštine Nova Varoš i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

Pravo na predlaganje članova komisije imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

Opština Nova Varoš obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije.

Rok za dostavljanje predloga za članove komisije je 05.02.2015. godine.

VIII NAPOMENE

Odluka o dodeli sredstava donosi se u formi rešenja, najkasnije u roku od 90 dana od dana završetka konkursa. Obrazloženo rešenje o raspodeli sredstava donoće Predsednik Opštine Nova Varoš, a na osnovu obrazloženog predloga komisije i biće objavljeno na zvaničnoj internet stranici opštine Nova Varoš.

Rešenje će biti dostavljeno svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na osnovu rešenja biće zaključeni ugovori sa učesnicima koji su dobili sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti. Ugovor je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.

IX OBJAVLjIVANjE JAVNOG POZIVA

Javni poziv je objavljen na zvaničnoj stranici Opštine Nova Varoš www.novavaros.rs  i u novinama Varoške novine (Zlatarske vesti doo) koje se distribuiraju na području opštine Nova Varoš.

 Obrazci za preuzimanje:

Obrazac 1.1 -  preuzmi;

Obrazac 1.2 - preuzmi;

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi