Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Sremska Mitrovica: Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

29. 01. 2015.

Sremska Mitrovica: Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 17.i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14), člana 4.stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14), člana 71.stav 1. tačka 5. Statuta Grada Sremska Mitrovica („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, br. 13/12), člana 12.razdeo IX i člana 48. Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2015.godinu („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, br. 11/14), člana 18. stav 2. tačka 6. i člana 37. stav 3. Odluke o gradskim upravama („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, br. 15/12, 1/14 i 3/14) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Sremska Mitrovica radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini, broj 401-143/2015-IX, od 26.01.2015. godine, načelnik Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu Grada Sremska Mitrovica, r a s p i s u j e

Javni poziv

Za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Sremska Mitrovica radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. Godini.

Predmet konkursa

Predmet ovog javnog poziva/konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Sremska Mitrovica u oblasti javnog informisanja, u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana Sremske Mitrovice – a posebno kroz podršku proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, i to za projekte:

proizvodnja medijskih sadržaja.

Visina sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja – proizvodnje medijskih sadržaja, u 2015.godini iznosi 23.750.000,00 dinara (slovima: dvadesettrimilionasedamstopedesethiljadadinara), opredeljenih članom 12. razdeo IX Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, br. 11/14) na poziciji 197- Subvencije privatnim preduzećima, od čega je za elektronske medije opredeljeno 19.000.000,00 (slovima: devetnaestmilionadinara), a za štampane medije 4.750.000,00 (slovima: četirimilionasedamstopedesethiljadadinara).

Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu ima:

1)izdavač medija koji je upisan u Registar medija;

2)pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda

Pod medijem se, u smislu Zakona o javnom informisanju i medijima, podrazumevaju dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, kao i samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), koji su registrovani u Registru medija, u skladu sa Zakonom.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na konkursu. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski i vremenski) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Maksimalni iznos koji se može dodeliti po jednom projektu je 80% vrednosti projekta.

Kriterijumi za učešće na konkursu

Projekti prijavljeni na konkurs ocenjuju se prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti javni interes u oblasti javnog informisanja, u skladu sa članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima, i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Specifični kriterijumi:

* Značaj projekta sa stanovišta javnog interesa

* Tradicija poslovanja podnosioca projekta i tehnička i kadrovska opremljenost na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

* Obim i kvalitet pređašnje saradnje sa Gradom Sremska Mitrovica

* Sedište podnosioca projekta na teritoriji Sremskog upravnog okruga i teritorija realizacije projekta na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Prijava na konkurs

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu „Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja“, koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14).

Uz navedenu prijavu, podnosilac projekta je dužan da obavezno priloži i:

1. Predlog projekta (Obrazac 1)

2. Budžet projekta (u skladu sa Obrascem 1, Tabela br. 1)

3. Dokaz o registraciji (fotokopija izvoda iz APR-a)

4. Rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a)

5. Dokaz o posedovanju frekvencije (za elektronske medije)

6. Izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima

7. Narativni izveštaj o realizovanim ugovorima sa Gradom Sremska Mitrovica u prethodnim godinama sa brojem i vrstom realizovanih medijskih sadržaja.

8. Za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica /mora biti vidljiv i dostupan javnosti sve vreme trajanja konkursa/ i nedeljnom listu „Sremske novine“.

Prijave se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Komisija), u štampanom obliku i na CD-u, i to predajom u Uslužnom centru Grada Sremska Mitrovica ili poštom- na adresu: Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu, ul. Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Sremska Mitrovica radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini“ i sa naznakom „Ne otvarati“.

Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja.

Neblagovremene prijave na konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, navedena Komisija neće ni razmatrati.

Učesnik konkursa koji je podneo nepotpunu odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. 

U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće ni razmatrati.

Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u Javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se navedeno obaveštenje, i njegov projekat se ne razmatra.

Stručna služba Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, za sve pristigle projekte i dostavlja zapisnik članovima Komisije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi – Mirjani Marković, na broj telefona 022/610-566 lok. 129 i to u vremenu od 07.00 do 15.00 h svakog radnog dana.

Odluka o izboru projekata

U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Sremska Mitrovica donosi načelnik Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije – i to najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Obrazloženi predlog Komisije potpisuju svi članovi Komisije.

Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica – www.sremskamitrovica.org.rs i dostavljena svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Navedena odluka se donosi u obliku Rešenja, sa obrazloženjem.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Nakon donošenja Rešenja, Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu Grada Sremska Mitrovica zaključuje Ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja.

Komisija za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja

Stručna Komisija će biti sastavljena od 3 (tri) člana. Ukoliko na raspisani Konkurs pristigne više od pedeset projektnih prijava, konkursna komisija će imati pet članova.

Članove Komisije imenuje načelnik Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu Grada Sremska Mitrovica, od kojih je većina iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika, koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Članovi Komisije se imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije.

O radu komisije vodi se zapisnik.

Sastav Komisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica – www.sremskamitrovica.org.rs.

Poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima

Pozivamo novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u Komisiji da dostave predlog za članove Komisije. Rok za dostavljanje predloga za članove Komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

Obaveza izveštavanja o realizaciji projekta

U skladu sa odredbama potpisanog Ugovora o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva je u obavezi da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava- na Obrascu za izveštaj (Obrazac 2) propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14), i to najkasnije mesec dana po isteku predviđenog roka za realizaciju projekta.

Uz narativni izveštaj, dostavljaju se i emitovani prilozi u elektronskom obliku odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadržaja sa portala. Uz navedene priloge, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva je dužan da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima, objavljenim novinskim člancima, objavljenim tekstovima na sajtu – koji će sadržati za svaki prilog sledeće informacije:

1.redni broj kompakt diska (cd)/ isečka iz novina,

2.naziv priloga/ teksta,

3.tema priloga/ teksta,

4.učesnici priloga,

5.emisija u kojoj je prilog emitovan/ rubrika u novinama u kojoj je tekst objavljen.

Na sve obaveze koje nisu navedene u ovom Javnom pozivu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

 

Broj: 401-143/2015-IX

Dana: 28.01.2015. godine
Načelnik gradske uprave

Sremska Mitrovica                                                               
Ilija Nedić

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi