Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Konkurs Opštine Osečina za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

21. 01. 2020.

Konkurs Opštine Osečina za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“ broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj: 401-00-002109/2017-01 od 26.decembra.2019 godine, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“ br.16/16, 8/2017), člana 8. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2020. godinu („Opštiniski službeni glasnik broj 9/19“), Opštinsko veče opštine Osečina, na sednici održanoj dana 14.01.2020. godine, donosi ODLUKU O RASPISIVANjU

KONKURSA
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Osečina u 2020. godini

 

I NAMENA SREDSTAVA i IZNOS


Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Osečina; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Osečina za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.
Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Osečina u 2020. godini, opredeljena su Odlukom o budžetu opštine Osečina za 2020. godinu (Opštiniski službeni glasnik broj 9/19) u iznosu od 2.000.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 10.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 1.000.000,00 dinara.


Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/10,100/11,91/12,37/13,97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti ( de minimis državna pomoć).
Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

II PRAVO UČEŠĆA

 
Na konkursu može učestvovati:
1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Osečina;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Osečina.


Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu s jednim projektom za svaki medij.


Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.


III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:
1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:


1.1. Značaj projekta sa stanovišta:


• ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
• ostvarivanje namene konkursa;
• usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
• identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
• zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.


1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:


• usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
• stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
• merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
• razrađenosgi i izvodljivosti plana realizacije projekta;
• stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).


1.3. Kapaciteti sa stanovišta:


• stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
• neophodnih resursa za realizaciju projekta;
• stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.


1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:


• preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
• ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.


2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:


2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;


2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.


Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Osečina;
2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina
5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa;
6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti.
 

IV ROKOVI


Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Napred“.
Datum objavljivanja Konkursa u listu „Napred“ biće objavljen na sajtu Opštine Osečina.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

V DOKUMENTACIJA


Učesnik konkursa je obavezan da popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu dostavi u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Opštine Osečina www.osecina.com (Obrazac 1- prijava i Obrazac 1 – tabela)
Učesnik konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
1. Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
2. Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
3. Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
4. Overena izjava /saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
5. Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl),

6. Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije,
7. Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu za proizvodnju medijskih sadržaja


VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE


Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.
Uz predlog za člana komisije, prilaže se i doka

z o registraciji udruženja u Registru udruženja.


Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože svoje članstvo u Komisiji.
Uz predlog za članove Komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.


Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Napred.“
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.


VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA


Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Osečina, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Prijave projekata slati na adresu: Opština Osečina, ul. Karađorđeva 78 , 14253 Osečina sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Osečina u 2020. godini”.


Konkursni materijal se ne vraća.


Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.


Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na sajtu opštine Osečina www.osecina.com i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 10 do 12 časova na telefon: 014/451 130.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE OSEČINA
Broj:_060-1/2020 od 14.01.2020. godine

OPŠTINSKO VEĆE
Republika Srbija PREDSEDAVAJUĆI
Opština Osečina
PREDSEDNIK OPŠTINE
Dana:14.01.2020. godine Dragan Aleksić s.r.
O S E Č I N A

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi