Naslovna  |  Konkursi  |  Nagrade  |  Konkurs za Novinarsku nagradu „Ivan Marković” za 2017. godinu
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Nagrade

30. 11. 2017.

Konkurs za Novinarsku nagradu „Ivan Marković” za 2017. godinu

Medija centar „Odbrana” dodeljuje Novinarsku nagra¬u „Ivan Marković”za najbolje medijsko izveštavanje o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u 2017. godini.

Cilj na­gra­de je­ste pod­sti­ca­nje no­vi­na­ra ko­ji pra­te ak­tiv­no­sti na­šeg si­ste­ma od­bra­ne na kva­li­tet­no iz­ve­šta­va­nje u do­ma­ćim pi­sa­nim i elek­tron­skim me­di­ji­ma, afir­ma­ci­ja i jav­na ve­ri­fi­ka­ci­ja nji­ho­vog stva­ra­la­štva, kao i se­ća­nje na Iva­na Mar­ko­vi­ća, jed­nog od naj­da­ro­vi­ti­jih voj­nih no­vi­na­ra i ured­ni­ka u li­stu „Voj­ska”, ko­ji je 2003. iz­ne­na­da pre­mi­nuo u 43. go­di­ni ži­vo­ta.

O do­de­li No­vi­nar­ske na­gra­de „Ivan Mar­ko­vić”, po po­seb­nom Pra­vil­ni­ku, od­lu­ču­je ži­ri od pet čla­no­va.

Na­gra­da se do­de­lju­je u vi­du pla­ke­te i uru­ču­je na sve­ča­no­sti po­vo­dom Da­na Me­di­ja cen­tra „Od­bra­na” – 24. ja­nu­a­ra.

Pra­vo uče­šća na kon­kur­su ima­ju svi pro­fe­si­o­nal­ni no­vi­na­ri ko­ji ra­de za me­di­je na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, bez ob­zi­ra na nji­hov for­mal­ni sta­tus.

Za no­vi­nar­sku na­gra­du ne mo­gu kon­ku­ri­sa­ti no­vi­na­ri za­po­sle­ni u Me­di­ja cen­tru „Od­bra­na” i Upra­vi za od­no­se sa jav­no­šću Mi­ni­star­stva od­bra­ne.

Pro­po­zi­ci­je

1.         Sva­ki uče­snik na kon­kur­su mo­že do­sta­vi­ti je­dan ori­gi­nal­ni rad.

2.         U slu­ča­ju da je kan­di­da­tu­ra iz­raz tim­skog ra­da, mo­že da uklju­či naj­vi­še pet oso­ba.

3.         Na kon­kurs se ša­lju pri­lo­zi (in­ter­vjui, član­ci, ko­men­ta­ri, re­por­ta­že, ra­dio i TV emi­si­je) o ak­tiv­no­sti­ma Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je ko­ji su štam­pa­ni ili emi­to­va­ni u sred­stvi­ma jav­nog in­for­mi­sa­nja Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u pe­ri­o­du od 1. ja­nu­a­ra do 31. de­cem­bra 2017. go­di­ne.

4.         Do­sta­vlje­ni ma­te­ri­ja­li ne vra­ća­ju se uče­sni­ci­ma kon­kur­sa.

5.         Pri­ja­ve s ori­gi­nal­nim štam­pa­nim tek­stom, iseč­ci­ma ili fo­to­ko­pi­ja­ma na­pi­sa, ton­skim i vi­deo za­pi­si­ma do­sta­vlja­ju se do 31. de­cem­bra 2017, lič­no ili pre­po­ru­če­nom po­šilj­kom na adre­su: Me­di­ja cen­tar „Od­bra­na”, Bra­će Ju­go­vi­ća 19, 11000 Be­o­grad, s na­zna­kom – Za Kon­kurs za No­vi­nar­sku na­gra­du „Ivan Mar­ko­vić”.

6.         Predloge za Novinarsku nagradu „Ivan Marković” mogu slati i organizacione jedinice Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, na adresu Medija centra „Odbrana“. Predlog treba da sadrži: naziv rada, ime autora, datum objavljivanja i naziv glasila u kome je rad objavljen. 

7.         Prijave pristigle posle roka određenog za dostavljanje žiri neće uzimati u razmatranje.

8.         Za pri­ja­vu kan­di­da­ta iz štam­pa­nih me­di­ja va­žno je da se na fo­to­ko­pi­ji ili ske­ni­ra­nom tek­stu ja­sno vi­di lo­go no­vi­ne, pot­pis au­to­ra i da­tum ob­ja­vlji­va­nja. Te­le­vi­zij­ski no­vi­na­ri tre­ba da do­sta­ve DVD s ma­te­ri­ja­lom za kon­kurs. Ra­dio-no­vi­na­ri pri­lo­ge do­sta­vlja­ju na CD u MP3 for­ma­tu. Pri­log ob­ja­vljen na in­ter­ne­tu tre­ba do­sta­vi­ti na DVD u HTML for­ma­tu. Ta­ko­đe tre­ba do­sta­vi­ti in­ter­net adre­su na ko­joj se mo­že po­gle­da­ti ma­te­ri­jal na­me­njen za kon­kurs. DVD i CD tre­ba da bu­du ja­sno obe­le­že­ni, s ime­nom i pre­zi­me­nom kan­di­da­ta, i na­zna­kom o du­ži­ni pri­lo­ga.

9.         Uz pri­ja­ve po­treb­no je do­sta­vi­ti krat­ku bi­o­gra­fi­ju au­to­ra pri­lo­ga, po­tvr­du o sta­tu­su u me­di­ji­ma u ko­ji­ma su ob­ja­vlje­ni pri­lo­zi (po­tvr­da o rad­nom sta­tu­su ili ho­no­rar­nom an­ga­žma­nu), adre­su, te­le­fon i i-mejl au­to­ra.

10.       Ži­ri će raz­ma­tra­ti kan­di­da­tu­re na osno­vu kva­li­te­ta me­dij­skog iz­ve­šta­va­nja o Mi­ni­star­stvu od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je, a pri­li­kom od­lu­či­va­nja u ob­zir će uzi­ma­ti op­šte no­vi­nar­ske kri­te­ri­ju­me, is­tra­ži­vač­ki rad, stil pi­sa­nja, uti­caj, jav­nu ko­rist, ori­gi­nal­nost i kre­a­tiv­nost.

11.       Ži­ri za­dr­ža­va pra­vo da od­bi­je uče­šće na kon­kur­su uko­li­ko bu­de sma­trao da do­sta­vlje­ni ma­te­ri­jal ni­je u skla­du s pro­po­zi­ci­ja­ma.

12.       Me­di­ja cen­tar „Od­bra­na” za­dr­ža­va pra­vo da naj­u­spe­šni­je pri­lo­ge na kon­kur­su ob­ja­vi u ma­ga­zi­nu „Od­bra­na” i na in­ter­net pre­zen­ta­ci­ja­ma Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Voj­ske Sr­bi­je, te da sav do­sta­vlje­ni ma­te­ri­jal ko­ri­sti ra­di da­ljeg pro­mo­vi­sa­nja Voj­ske Sr­bi­je i No­vi­nar­ske na­gra­de.

13.       Pri­ja­va za kon­kurs bi­će do­stup­na na veb-saj­to­vi­ma Me­di­ja cen­tra „Od­bra­na” www.od­bra­na.mo­d.go­v.rs­ i Mi­ni­star­stva od­bra­ne www.mod.gov.rs.

Sve in­fo­r­ma­ci­je o Kon­kur­su mo­gu se do­bi­ti te­le­fo­nom na broj 011/3241-257 ili elek­tron­skom po­štom na adre­si: od­bra­na­@mod.go­v.rs­.

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi