Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Konkurs Grada Sremska Mitrovica za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

28. 04. 2021.

Konkurs Grada Sremska Mitrovica za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), članova 87. i 95.-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 i 119/14), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br.401-00-00052/2021-01/2 od 25.01.2021. godine, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17), člana 16. stav 3. tačka 7. i člana 29. stav 2. Odluke o gradskim upravama Grada Sremska Mitrovica („Službeni list Grada Srem. Mitrovica“, br. 30/2020), člana 11. razdeo XII i člana 55 Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, br. 30/2020) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Sremska Mitrovica radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini br. 401-633/2021-IX od 22.04.2021 godine, v.d načelnika Gradske uprave za kulturu i sport Grada Sremska Mitrovica, dana 28.04.2021. godine, raspisuje:

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u  2021. godini 

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana grada Sremska Mitrovica; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba stanovnika grada Sremska Mitrovica za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Sremska Mitrovica u 2021. godini, opredeljena su Odlukom o budžetu Grada Sremska Mitrovica  za 2021. godinu („Sl. list grada Sremska Mitrovica“ br. 31/2020) u iznosu od 17.385.000,00 dinara (slovima:sedamnaestmilionatristotineosamdesetpethiljada)

Najmanja visina sredstava koja se mogu odobriti po jednom predloženom projektu iznosi 50.000,00 (pedesethiljada) dinara, a najveća visina sredstava koja se mogu odobriti po jednom predloženom projektu iznosi 7.500.000,00 (sedammilionaipetstotinahiljada) dinara.

Učesnik konkursa za sufinsiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95.-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za televiziju može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

II PRAVO UČEŠĆA

Na konkursu može učestvovati:

 

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji grada Sremska Mitrovica;

 

 1. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

 

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

 

Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu s jednim projektom za svaki medij.

 

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 

1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

 

1.1.  Značaj projekta sa stanovišta:

 

 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;

 

 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

 

 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

 

 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

 

1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

 

 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

 

 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.    Kapaciteti sa stanovišta:

 

 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;

 

 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4.  Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 

 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

 

 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 

2.1.     da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

 

2.2.   dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji grada Sremska Mitrovica;

 

 1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;

 

 1. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripanika nacionalnih manjina;

 

 1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;

 

 1. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 

IV ROKOVI

 

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs /mora biti vidljiv i dostupan javnosti sve vreme trajanja konkursa/, nedeljnom listu „Sremske novine“ i nedeljnom listu „M novine“, odnosno od 28.04.2021. godine do 13.05.2021. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 

V DOKUMENTACIJA

 

Učesnik konkursa je obavezan da popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu dostavi u tri primerka. Obrazac se preuzima sa zvanične internet stranice grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs (Obrazac 1– prijava:popunjen predlog projekta i Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta).

 

Učesnik konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 

 1. Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);

 

 1. rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);

 

 1. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

 

 1. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 2. potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 3. potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televeziju;

 

 1. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).

 

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije, koja uz predlog za članove komisije, podnose i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

 

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije grada Sremska Mitrovica. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

 

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs, nedeljnom listu „Sremske novine“ i nedeljnom listu „M novine“, odnosno od 28.04.2021. .godine do 18.05.2021. godine.

 

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA

 

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na zvaničnoj internet stranici grada Sremska Mitrovica, www.sremskamitrovica.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

 

Prijave projekata slati na adresu: Gradska uprava za kulturu i sport, ul. Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Sremska Mitrovica radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini“.

 

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

 

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na zvaničnoj internet stranici grada Sremska Mitrovica, www.sremskamitrovica.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 10 do 12 časova na telefon:

022/215-2123.

 

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi