Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Konkurs Opštine Vrbas za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

10. 05. 2021.

Konkurs Opštine Vrbas za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj: 401-00-00098/2021-01/3 od 26. marta 2021. godine, članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 , 119/14 i23/2021 – dr. uredbe), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi /"Službeni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - drugi zakon i 101/2016 - drugi zakon i 47/18/, oblasti 10.2 Lokalnog Antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Vrbas („Službeni list opštine Vrbas“ broj 28/18), člana 61. Statuta opštine Vrbas /''Službeni list opštine Vrbas”, broj 26/18/ i Odluke o budžetu Opštine Vrbas za 2021. godinu („Službeni list opštine Vrbas”, br. 38/2020) Opštinsko veće Opštine Vrbas na sednici održanoj 29. aprila 2021. godine

          r a s p i s u j e

  J A V N I     K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vrbas u 2021. godini

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

Javni Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vrbas u 2020. godini /u daljem tekstu: Konkurs/ se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Vrbasa; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Vrbasa za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

            Sredstva opredeljenja odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vrbas u 2021. godini, iznose 6.000.000,00 dinara.

 

Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je  3.000.000,00 dinara.

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

 

 

II  PRAVO UČEŠĆA 

 

Na konkursu može učestvovati:

 

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Vrbas ;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Vrbas.

 

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

 

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

 

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su: 

1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja: 

1.1.  Značaj projekta sa stanovišta:

*        ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

*        ostvarivanje namene konkursa;

*        usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

*        identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

*        zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

*        usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;

*        stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

*        merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;

*        razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

*        stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:

*        stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

*        neophodnih resursa za realizaciju projekta;

*        stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

*        preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

*        ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Vrbas;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
 5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
 6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 

 

 

 

IV  ROKOVI

 

Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik od  06.  maja 2021. godine  do 26. maja 2021. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa. 

V  DOKUMENTACIJA 

 

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

 

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Vrbas: www.vrbas.net.
 • Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
 • Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre, 
 • Rešenje o registraciji medija u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima,
 • Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja/, - to treba da dostave produkcije, koje se ne bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a ne izdavači medija
 • Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).
 • U Obrascu 1 upisan broj otvorenog namenskog računa Korisnika javnih sredstava u Upravi za trezor,
 • Organ koji raspisuje konkurs će po službenoj dužnosti proveravati da učesnik konkursa kome budu dodeljena sredstva po ovom Konkursu nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun) na dan uplate sredstva iz budžeta opštine Vrbas.

 

                                               VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.

 

Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

 

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije Predsedniku opštine. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije. Predloge dostavite poštom ili na i-mejl adresu: sluzbaov@vrbas.net.

 

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“.

 

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

 

VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA 

 

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na veb-sajtu Opštine Vrbas, www.vrbas.net, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Prijave sa dokumentacijom slati poštom u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Vrbas, Odeljenje za društvene delatnosti, 21460 Vrbas, Maršala Tita 89, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vrbas u 2021. godini. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i staviti oznaku NE OTVARATI. 

Prijava se može predati na pisarnici Opštinske uprave Vrbas, u Vrbasu, ulica Maršala Tita broj 89 svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova. Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici opštine Vrbas www.vrbas.net, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 7,00 do 15,00 časova na telefone: 021/7954-079 u Službi predsednika i opštinskog veća Opštine  Vrbas.

 

                                                                                    Predsednik Opštinskog veća,

                                                                                              Predrag Rojević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi