Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Konkurs Opštine Gornji Milanovac za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

22. 01. 2020.

Konkurs Opštine Gornji Milanovac za sufinansiranje medijskih projekata

Opštinsko veće Opštine Gornji Milanovac, postupajući na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2016 i 8/2017), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 62. Statuta opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, broj 3/2019) i člana 4. i člana 26. Odluke o Opštinskom veću opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik Opštine Gornji Milanovac“, broj 24/08), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, br.21/2019) i Rešenjem Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00178/2019-02/2 od 26.12.2019. godine, na sednici održanoj 17.01.2020. godine raspisuje:

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa

u oblasti javnog informisanja

na teritoriji Opštine Gornji Milanovac u 2020. godini

 

I Predmet konkursa, iznos i namena sredstava

Javni konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji se realizuju u 2020. godini, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Gornji Milanovac, podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređenju poštovanja pravnog poretka i socijalne ravnopravnosti, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji neposredno doprinose zadovoljavanju potreba svih građana opštine Gornji Milanovac za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva opredeljena Odlukom o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2020. godinu („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, broj 21/2019) za ove namene iznose ukupno 15.000.000 dinara.

Prihvatiće se samo oni projekti čija realizacija je ostvariva u tekućoj godini, zaključno sa 01.12.2020. godine.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti jednom projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos za sufinansiranje jednog projekta je 7.500.000,00 dinara.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja za štampane, radio i internet medija i novinske agencije, može podneti zahtev za finansiranje do 80% vrednosti projekta.

Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, novinskih agencija, sredstva se dodeljuju u skladu sa članovima 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) kojima je uređena državna pomoć male vrednosti (de minimis pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta, u skladu sa članom 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) kojima su uređeni uslovi za državnu pomoć za produkciju filma i TV programa.

 

II Pravo učešća na konkursu

Na Javnom konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija koji je upisan u Registar medija pri APR i koji emituje/distribuira medijski sadržaj na teritoriji opštine Gornji Milanovac,

2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija pri APR koji se emituje na teritoriji opštine Gornji Milanovac.

Medijem se smatraju i internet stranice ukoliko su upisane u Registar medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju:

• izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda,

• lica kojima su u prethodnom periodu odobrena sredstva iz budžeta Opštine Gornji Milanovac, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koje se utvrdi da su sredstva nanamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

III Kriterijumi za ocenu projekata

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i to:

1.1. Značaj projekta sa stanovišta:

-          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-          ostvarivanje namene konkursa;

-          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

-          identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

-          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

-          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama

-          ciljnih grupa;

-          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

-          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

-          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

-          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3. Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

-          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

-          ekonomske pravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke prikuplja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije)

2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. da li je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Gornji Milanovac (projekat ima za temu sadržaj koji je vezan za Gornji Milanovac, njegove žitelje, posebnosti same opštine ili izazova s kojima se suočava lokalno stanovništvo);
 2. u kojoj meri projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta, jezika i pisma, posebno u skladu sa tradicijom lokalne zajednice;
 3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina koje su zastupljene na teritoriji opštine,
 5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti ranjivih društvenih grupa na teritoriji opštine (maloletnika, žena, žrtava nasilja, starih i socijalno ugroženih lica, osoba sa smetnjama u razvoju, itd.);
 6. u kojoj meri predloženi projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti, kao i sprečavanju diskriminacije među građanima opštine Gornji Milanovac po bilo kom osnovu.

 

IV Rokovi

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Takovske novine“, odnosno zaključno sa 07. februarom 2020. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.

 

V Potrebna dokumentacija

Učesnik konkursa u obavezi je da dostavi:

 1. Popunjene i overene obrasce u 4 (četiri) primerka i to:
 • Predlog projekta (Obrazac 1 – prijava);
 • Predlog budžeta (Obrazac 1- tabela).

Oba obrasca se preuzimaju isključivo elektronski sa zvaničnog sajta opštine Gornji Milanovac www.gornjimilanovac.rs u sekciji „Konkursi i Obaveštenja“, počev od dana objavljivanja Konkursa.

 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • potvrde Narodne banke RS da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 • rešenja o registraciji u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (neće se prihvatati stara rešenja o registraciji medija u Registar javnih glasila, koji je prethodno vođen pri APR);
 • važeće dozvole za emitovanje radio i/ili TV pograma izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • overene izjave/saglasnosti izdavača medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • potpisane izjave učesnika na Konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć)u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu - za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 • potpisane izjave učesnika na Konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu - za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju,
 1. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);

 

VI Poziv za učešće u radu komisije za medije

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije (Komisije za medije).

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem prijave za članstvo u Komisiji.

Prijava se podnosi u slobodnoj formi, ali se uz nju obavezno prilaže dokaz o registraciji medijskog udruženja (ako je podnosilac udruženje), odnosno profesionalna biografija predloženog lica (bez obzira da li je podnosilac medijsko udruženje ili pojedinac-medijski stručnjak).

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa, niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o propisima o borbi protiv korupcije.

Predlozi za članove Komisije sa zahtevanom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u „Takovskim novinama“, zaključno sa 07. februarom 2020. godine, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštinske uprave Gornji Milanovac, Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac, ili putem pošte, na navedenu adresu, sa naznakom:– „Predlog članova Komisije za medije – 2020. godina“.

 

VII Opšte informacije o konkursu

Tekst konkursa, obrasci za predlog projekta (Obrazac 1 – prijava) i predlog budžeta projekta (Obrazac 1- tabela), kao i obrasci za narativni i finansijski izveštaj, objavljuju se na veb-sajtu Opštine Gornji Milanovac gde su vidljivi i dostupni tokom trajanja Konkursa - www.gornjimilanovac.rs

Prijave na konkurs, sa zahtevanom dokumentacijom, podnose se u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštinske uprave Gornji Milanovac, Takovska br.2, 32300 Gornji Milanovac, ili putem pošte, na navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja - 2020. godina“.

Prijave koje stignu van propisanog roka, na pogrešnom obrascu, popunjene nepravilno ili u manjem broju primeraka od zahtevanog, neće biti razmatrane.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnom sajtu Opštine Gornji Milanovac www.gornjimilanovac.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi na email adrese koje naznače u prijavi.

 

 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE GORNjI MILANOVAC

BROJ 3-06-2/2020

 

 

 

 

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi